UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

AFQevo. Aktywny filtr wielofunkcyjne

 

Najbardziej wszechstronne rozwiązanie problemów dotyczących jakości sieci

Wprowadzenie

Odbiorniki domowe i przemysłowe posiadają coraz więcej obwodów elektrycznych zasilanych prądem, którego przebieg nie jest czysto sinusoidalny. Na przykład, w silnikach stosowana jest coraz częściej regulacja częstotliwości, która wymaga przejścia z prądu przemiennego (AC) na prąd stały (DC), a następnie z prądu stałego na prąd przemienny. Ze względu na to, że dostarczany prąd jest zazwyczaj prądem przemiennym, coraz powszechniej wykorzystywane są konwertery elektroniczne (prostowniki, falowniki itd.) do przetwarzania DC-AC i AC-DC. Podobnie dzieje się z powszechnie używanymi odbiornikami jak komputery, lampy ledowe i wyładowcze, windy...

Z punktu widzenia sieci elektrycznej, przekłada się to na konieczność zasilania dużej liczby odbiorników, co powoduje prostowanie amplitudy prądu. W konsekwencji kształt fali pobieranego prądu zmienia się w taki sposób, że nie mamy już do czynienia z falą sinusoidalną, lecz nałożonymi na siebie falami sinusoidalnymi o częstotliwościach stanowiących wielokrotność częstotliwości sieciowej (harmoniczne). Rysunki 1 i 2 pokazują typowy pobór dla sieci z prostownikami jednofazowymi oraz dla sieci z prostownikami trójfazowymi. Ten typ prądów jest najczęściej spotykany w takich obiektach jak biura, centra handlowe, szpitale itd., i zawiera składową o wartości 50 lub 60Hz (podstawowa częstotliwość sieciowa) oraz serię składowych o częstotliwościach stanowiących wielokrotność tej wartości w różnych zawartościach procentowych. Te zawartości procentowe można mierzyć za pomocą analizatora harmonicznych, a także współczynnika zawartości harmonicznych - THD, który odzwierciedla stosunek między wartością skuteczną tętnienia oraz wartością skuteczną składowej podstawowej.

Rys. 1 - Typowe kształty fali sieci, w których występują odkształcenia

Skutkiem poboru prądu niesinusoidalnego jest również pewne odkształcenie napięcia wywołane spadkami napięcia w impedancjach przewodów i przekładników. W rejestrach można zauważyć lekkie odkształcenie napięcia w sieci jednofazowej (niski THD) oraz silniejsze odkształcenie w przykładzie sieci trójfazowej.

W obu przypadkach przebieg prądu wyraźnie różni się od sinusoidy oraz posiada wyższe wartości THD. W celu rozwiązania tego problemu oraz ograniczenia poziomów odkształcenia napięcia w punktach podłączenia odbiorców do sieci publicznej, istnieje szereg norm międzynarodowych, które ustalają dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych dla urządzeń i systemów podłączanych do sieci. Jak podano w Tabeli 1, najważniejsze spośród nich to normy dotyczące poziomów kompatybilności:

AFQevo

Tabela 1.- Międzynarodowe normy dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji harmonicznych

 

Kilka podstawowych pojęć dotyczących harmonicznych

Aby lepiej zrozumieć problematykę harmonicznych, będziemy opierać się na kilku podstawowych pojęciach opisanych w wielu książkach i artykułach, a które streszczamy poniżej:

 • Źródłem problemów związanych z harmonicznymi są odbiorniki, które pobierają prądy odkształcone (tak zwane odbiorniki nieliniowe).
 • Propagacja harmonicznych u innych użytkowników podłączonych do tej samej sieci zależy od impedancji danej sieci, a to zależy od dystrybutora energii. Wartość impedancji nie jest dostępna w sposób bezpośredni, lecz można ją obliczyć w oparciu o dostępną moc zwarciową (im większa moc zwarciowa tym mniejsza impedancja).
 • Sam użytkownik posiada u siebie część sieci dystrybucji, która sięga aż do końcowego odbiornika. Zatem problem, który może u niego wystąpić na wejściu instalacji, można zrzucić na brak mocy zwarciowej, tym niemniej w wielu przypadkach, w odległych od przyłącza punktach może występować problem spowodowany przez impedancje instalacji.
 • Zgłębiając temat odkształceń w punktach oddalonych od przyłącza, należy pamiętać, że impedancja przewodów posiada bardzo istotną składową indukcyjną. Dlatego w wielu przypadkach należy nie tyle zapewnić dystrybucję energii za pomocą przewodów o bardzo dużym przekroju, ile ograniczyć indukcyjność na metr kabli, co uzyskuje się poprzez splatanie i skręcanie kabli dystrybucyjnych (rozwiązanie często odrzucane przez instalatorów ze względu na brak estetyki).
 • Problem odkształcenia napięcia w punkcie przyłączenia może zwiększyć się z powodu rezonansu między kondensatorami kompensacji współczynnika mocy oraz indukcyjnością sieci dystrybucji (przekładniki i przewody).
 • Środki naprawcze (filtry) powinny zostać zainstalowane możliwie najbliżej odbiorników generujących harmoniczne.

Podsumowując, rozwiązanie problemu harmonicznych jest rozwiązaniem o dwojakim charakterze: Z jednej strony, użytkownik powinien ograniczyć ilość prądów harmonicznych generowanych przez własne odbiorniki oraz powinien starać się zapewnić dystrybucję energii w swojej instalacji przy niskiej impedancji na metr przewodu. Z drugiej strony, dystrybutor energii elektrycznej powinien zapewnić minimalną wartość mocy zwarciowej i powinien dbać, aby użytkownicy nie przekraczali pewnych dopuszczalnych poziomów odkształcenia, by nie zaszkodzić swoim sąsiadom, z którymi współdzielą sieć.

Gdy poziomy harmonicznych wygenerowanych przez niektóre odbiorniki są niedopuszczalne dla zasilającego je systemu dystrybucji, należy zastosować filtry korekcyjne. W tym artykule skoncentrujemy się i rozwiniemy temat filtrowania.

 

Ograniczenia kompatybilności z powodu harmonicznych

Występowanie harmonicznych w sieci niesie ze sobą różne skutki. Najbardziej newralgiczne z nich wymieniono poniżej.

 • Pogorszenie jakości fali napięciowej, co ma wpływ na niektóre czułe odbiorniki.
 • Przeciążenie i możliwe wystąpienie równoległego rezonansu między indukcyjnością przewodu i kondensatorami kompensacji współczynnika mocy (PF).
 • Pogorszenie współczynnika mocy. Na skutek tego zmniejsza się zdolność sieci do zaopatrywania w moc, powodując konieczność jej przewymiarowania.
 • Przeciążenie kabli i przede wszystkim przekładników (bardzo duże zwiększenie strat w żelazie)
 • Problemy związane z nieoczekiwanym zadziałaniem zabezpieczeń

Aby uniknąć tych problemów, normy określają minimalną jakość zasilania, którą ustala się poprzez ograniczenie maksymalnych poziomów odkształcenia w fali napięcia dostarczanej do punktu przyłączenia do sieci publicznej. Te ograniczenia nazywane są granicami kompatybilności. Tabela 1 zawiera w skróconej formie wspomniane poziomy dopuszczalne w odniesieniu do harmonicznych w niskonapięciowych sieciach przemysłowych. Poszczególne klasy wymienione w tabeli dotyczą odpowiednio:

 • Klasa 1: Środowisko przemysłowe przewidziane do zasilania czułych urządzeń elektronicznych
 • Klasa 2: Zwykłe środowisko przemysłowe. Powszechnie stosowane poziomy dopuszczalne dla sieci publicznych
 • Klasa 3: Zakłócone środowisko przemysłowe (zazwyczaj z powodu obecności przetworników). Nieodpowiednie do zasilania czułych urządzeń.

AFQevo. Wielofunkcyjne Aktywne Filtry

Tabela 2 - Poziomy dopuszczalne dot. kompatybilności: Harmoniczne napięcia (Un %) w niskonapięciowych sieciach przemysłowych (IEC-61000-2-4)

Harmoniczne napięcia są powodowane przez spadek napięcia, który wywołują harmoniczne prądu na impedancjach sieci dystrybucji. Fakt ten został przedstawiony na Rys. 2. Zatem osiągnięcie tych granic zależy od dwóch czynników:

 1. Poziomu emisji harmonicznych prądu odbiorników: Im większa emisja, tym większe odkształcenie spowodowane spadkiem napięcia wywołanym przez prądy harmoniczne w sieci
 2. Impedancji sieci: Im większa impedancja, tym większy spadek napięcia dla tej samej wartości emisji harmonicznych prądu w odbiornikach

 

Tabela 3 - Granice dla emisji harmonicznych prądu dla Surządzenie < 33x Scc (EN-IEC-61000-3-4)

W tabeli 3 podano wartości graniczne emisji w sieciach niskonapięciowych, ustalone przez normę EN-IEC-61000-3-4 dla przyłączy, w których moc zastosowana w elementach zakłócających nie przekracza wartości (33xScc), gdzie Scc oznacza moc zwarciową odpowiadającą danemu przyłączu (proporcjonalna część całkowitej mocy zwarciowej, która odpowiada mocy zakontraktowanej).

 

Rys. 2 Schemat jednoprzewodowy, który pokazuje obniżenie jakości fali napięciowej spowodowane odbiornikami nieliniowymi

 

W jakich instalacjach niezbędne są filtry aktywne?

Niektóre z wcześniej sygnalizowanych problemów dotyczących zakłóceń mogą zostać złagodzone i skorygowane za pomocą filtrów. Filtry aktywne stanowią idealne rozwiązanie dla instalacji zawierających dużą ilość odbiorników jednofazowych i trójfazowych, generujących harmoniczne i charakteryzujących się różnymi sposobami poboru energii.

Filtry aktywne to urządzenia oparte na konwerterach z modulacją szerokości impulsu PWM. Dostępne są dwa rodzaje filtrów: filtry szeregowe i filtry równoległe. Zazwyczaj, w celu spełnienia norm IEC-61000-3.4 i IEEE-519, stosowane są filtry równoległe, które działają na zasadzie przesyłu do sieci harmonicznych pobranych przez odbiornik, w przeciwfazie, przy użyciu falownika. Rys.3 obrazuje tę zasadę działania, pokazując prąd odbiornika, filtra i sieciowy. Widać, że sumując IODBIORNIK + IFILTR uzyskuje się prąd ISIEĆ, który jest sinusoidalny.

Lotnisk i infrastruktury - Przemysł motoryzacyjny - Supermarkety i centra handlowe - papierniczym

Rys. 3 - Zasada działania równoległego filtra aktywnego

 

Roztwór

W urządzeniach do filtrowania stopniowo dodawane są funkcje uzupełniające w celu dostosowania ich do modyfikacji w instalacjach elektrycznych, które ze względu na poszerzenie lub zmiany sprzętu mogą wymagać zwiększonego filtrowania określonych harmonicznych lub zrównoważenia między fazami. Przydatna jest też często opcja kompensacji energii biernej w tych urządzeniach.

"Prosta interakcja
ekran dotykowy"

 

Jako rozwiązanie wyżej opisanych problemów, CIRCUTOR oferuje nowy filtr aktywny AFQevo. Jego nowa konstrukcja zapewnia następujące korzyści:

 • Jednostkowa zdolność filtrowania prądów 30 A z podziałem na fazy oraz 90 A dla przewodu neutralnego.
 • W przypadku, gdy potrzebna jest większa zdolność filtrowania, system może zostać poszerzony o nawet 100 filtrów aktywnych AFQevo połączonych równolegle.
 • Ograniczona osłona metalowa do montażu naściennego. Łatwa instalacja ze względu na wymiary.
 • System komunikacji zapewniający lepsze zarządzanie energią w instalacji.
 • Podłączenie od strony sieci lub obciążenia w celu większej elastyczności instalacji.
 • Regulacja priorytetu w celu filtrowania harmonicznych, kompensacji energii biernej oraz zrównoważenia faz.
 • Zmniejszenie prądów harmonicznych do 50. rzędu (2500 Hz).
 • Selektywna filtracja określonych harmonicznych. Kompensacja mocy biernej (indukcyjnej/pojemnościowej).
 • Zrównoważenie prądów fazowych. Model 4W pomaga w zmniejszeniu poboru energii w przewodzie neutralnym.

Znaczenie właściwego wyboru

Aby uzyskać optymalne wyniki, należy posiadać filtry takie jak AFQevo o prostym sposobie instalacji i zarządzania. Oto funkcje, które najbardziej ułatwiają obsługę urządzenia:

 • Uruchomienie za pomocą 3 kroków: podłączenie, konfiguracja, aktywacja.
 • Ekran dotykowy umożliwiający szybkie sterowanie
 • Alarmy takie jak błąd konfiguracji, biegunowość, temperatury, rezonans, napięcia, przeciążenie, styczniki, szyna prądu stałego itd.
 

"Pomagają one lepiej
zarządzanie energią"

AFQevo. PODŁĄCZENIE - KONFIGURACJA - AKTYWACJA

Polivalentes: różne konfiguracje i priorytety

Aktywne filtry są AFQevo bardzo wszechstronny, pozwalając różne konfiguracje i tryby Operacja. Wszystko dla zapisać je w obiektach różnych typów i najbardziej różnych sytuacjach.

Polivalentes: różne konfiguracje i priorytety

Zastosowanie guy wielofunkcyjne Aktywne filtry AFQevo cypel i przy obciążeniu.

 

Wnioski

Harmoniczne w sieciach dystrybucji energii elektrycznej są coraz częstszym zjawiskiem, powodując szereg problemów związanych z obniżeniem jakości fali napięciowej, konieczność przewymiarowania instalacji, a także generując znaczne straty dodatkowe. Oprócz przestrzegania norm ograniczających pobór harmonicznych, zaleca się filtrowanie wspomnianych harmonicznych, gdyż dzięki temu można zoptymalizować przekroje kabli, moc przekładników dystrybucyjnych oraz zmniejszyć straty w instalacjach i uniknąć strat w produkcji.

Rozwiązaniem tego problemu jest globalne i racjonalne wykorzystanie filtrów harmonicznych jak filtry aktywne, które stanowią idealny środek zaradczy niewymagający wysokich nakładów finansowych. Koszty filtrów można łatwo zamortyzować dzięki oszczędnościom osiągniętym w wyniku wyeliminowania strat, przedłużeniu żywotności niektórych podzespołów instalacji oraz optymalizacji infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (kable, kanały kablowe, przekładniki itd.).

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt  

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

kedIn.

SC3. Nowy wydajny przekładnik z rdzeniem dzielonym

CIRCUTOR wprowadza na rynek nowe urządzenie SC3. Jest to wydajny przekładnik prądowy do odczytu wartości do 125 A, specjalnie zaprojektowany w celu zainstalowania na wyłączniku. Najbardziej charakterystyczną cechą tego przekładnika jest osłona z rdzeniem dzielonym, dzięki której nie trzeba odłączać zasilania podczas jego instalacji, ponieważ urządzenie jest wyposażone w otwierane okienko umożliwiające montaż bez konieczności manipulacji w instalacji elektrycznej.

Urządzenie umożliwia otwarcie tylko jednego zakończenia lub obu zakończeń, ułatwiając instalację w dowolnej rozdzielnicy elektrycznej, przy czym unika się w ten sposób problemów związanych z podłączaniem urządzenia w przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca. Ponadto, SC3 posiada wyjście uzwojenia wtórnego 250 mA, zapewniające mniejsze straty niż w przypadku tradycyjnego przekładnika.

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z gamą produktów MC firmy CIRCUTOR:

 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Nie znasz jeszcze inwertera CIRPOWER HYBRID 4K-48?

Wejdź i odkryj główne funkcje wyjątkowego w swojej kategorii inwertera

W ciągu ostatnich lat firma CIRCUTOR rozwinęła jedne z najbardziej innowacyjnych i kluczowych rozwiązań w sektorze produkcji energii fotowoltaicznej na własne potrzeby, przewodząc inicjatywom i zespołom roboczym, których zadaniem było ułatwienie procesu legalizacji instalacji podłączonych do sieci w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej z zerowym przesyłem energii.

Po zrewolucjonizowaniu - dzięki CDP (dynamiczny kontroler mocy) - rynku rozwiązań zapewniających natychmiastową samowystarczalność energetyczną, CIRCUTOR prezentuje dziś inwerter hybrydowy CIRPOWER HYBRID 4k-48.

Ten inwerter o mocy 4 kW pracuje jako system główny, sterując strumieniami energii przepływającymi między panelami słonecznymi, bateriami, odbiornikami i siecią. Urządzenie wykorzystuje różnorodne strategie w celu dostosowania się do potrzeb użytkownika; zarówno w odizolowanych aplikacjach jak i tych podłączonych do sieci.

Widok urządzenia i ekranu wyświetlającego przepływ strumieni energii
Widok urządzenia i ekranu wyświetlającego przepływ strumieni energii

To urządzenie stanowi doskonałe połączenie funkcjonalności i estetyki, ponieważ zostało zaprojektowane specjalnie dla sektora mieszkaniowego. Dzięki wydłużonemu kształtowi i naturalnej wentylacji o poziomie hałasu poniżej 30 dB, jest to najcichsze urządzenie na rynku, idealne dla tego sektora. Różne tryby działania pozwalają dostosować pracę urządzenia do każdych potrzeb użytkownika:

 • Tryb samowystarczalności energetycznej (bez przesyłu nadwyżek energii do sieci):
  W tej strategii, energia słoneczna używana jest do zaspokojenia chwilowego poboru energii przez odbiorniki. Nadwyżki energii wykorzystywane są do ładowania baterii. Gdy wielkość generowanej energii jest niższa od zapotrzebowania, różnica pokrywana jest za pomocą energii zgromadzonej w bateriach.
 • Tryb automatyczny:
  W tym trybie pracy, bateria jest wykorzystywana wyłącznie do zasilania odbiorników w przypadku przerwy w zasilaniu z sieci. Na co dzień, głównym zadaniem urządzenia jest zapewnienie kompletnego naładowania baterii, gdy te nie są one naładowane. Jeśli w modułach nie ma wystarczającej mocy, wówczas do naładowania baterii urządzenie wykorzystuje energię pochodzącą z sieci. Nadwyżka energii jest przesyłana do sieci, bez uwzględniania poboru energii przez dany budynek. Ta strategia jest zalecana w sposób szczególny w budynkach, w których często występują przerwy w dostawie energii elektrycznej.
 • Tryb Peak Shaving:
  Ta strategia pozwala użytkownikom na zarządzanie mocą zakontraktowaną dla danego domu. Urządzenie pracuje w trybie samowystarczalności energetycznej przy wykorzystaniu chwilowych strumieni energii oraz rezerwuje energię w bateriach, aby pokryć zapotrzebowanie w szczytowych okresach poboru energii.
 • Tryb odizolowany:
  Strategia odizolowana powoduje całkowite odłączenie urządzenia od sieci. Urządzenie posiada programowalną funkcję sterowania, która umożliwia podłączenie i odłączenie priorytetowych odbiorników w zależności od stanu naładowania baterii.
 • Tryb Backup:
  W tym trybie pracy użytkownik dysponuje pełną pojemnością baterii w przypadku przerwy w zasilaniu. Ta funkcja jest zalecana szczególnie w budynkach o słabych sieciach. Urządzenie korzysta z baterii na zasadzie systemów zasilania UPS.

Zastosowania i sposób działania:

 • Jednofazowy pomiar poboru energii przez zabezpieczone odbiorniki w budynku
 • Przetwarzanie DC/DC energii dostarczanej przez fotowoltaiczne moduły słoneczne ze śledzeniem punktu maksymalnej mocy (MPPT)
 • Regulacja procesu ładowania / rozładowania baterii zgodnie ze stanem naładowania (SOC)
 • Kanał komunikacyjny CAN Bus umożliwiający sterowanie działaniem urządzenia w oparciu o baterie jonowo-litowe najnowszej generacji
 • Pojemność ładowania 40 A / rozładowania 80 A na baterie 48 Vdc
 • Przetwornica DC / AC dualna 4 kVA jednofazowa
 • Algorytmy sterowania w celu uzyskania zerowego przesyłu energii do sieci dystrybucji
 • Możliwość działania jako wyspa w przypadku usterek sieci dystrybucji
 • Pobór zdalnie zgromadzonych danych za pomocą komunikacji poprzez kanał Ethernet
 • Dotykowy ekran graficzny do konfiguracji i lokalnej wizualizacji strumieni energii oraz głównych parametrów działania
 • Zdalna wizualizacja strumieni energii poprzez kanał komunikacji Ethernet

Innowacyjne aspekty i wartość dodana:

 • Najcichszy inwerter hybrydowy na rynku, dzięki naturalnej wentylacji.
 • Opatentowany algorytm śledzenia punktu maksymalnej mocy modułów fotowoltaicznych, także w przypadku częściowego zachmurzenia.
 • Opatentowany algorytm przekazywania obciążeń bez przechodzenia napięcia przez zero.
 • Możliwość działania jako generator prądu z podłączeniem do sieci lub jako generator napięcia będący odizolowanym źródłem energii bez przechodzenia napięcia przez zero przy przełączaniu
 • Włączenie algorytmów kontroli mocy w celu uniknięcia przesyłu energii do sieci
 • Wbudowany system zdalnego monitorowania we własnym urządzeniu za pomocą serwera internetowego

 

 

Więcej informacji: Inwerter hybrydowy zapewniający samowystarczalność energetyczną w oparciu o energię słoneczną ze sterowaniem bateriami

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

MYeBOX®. Połączenie zapewniające wydajność

MYeBOX® to innowacyjny, przenośny analizator sieci i jakości zasilania, idealny do wykonywania audytów energetycznych. Urządzenie posiada funkcję komunikacji WIFI i 3G (zależnie od modelu), co umożliwia jego zdalne konfigurowanie i monitorowanie za pomocą smartfona lub tabletu, bez konieczności fizycznej obecności przy instalacji.

MYeBOX® jest wyposażony w pamięć wewnętrzną oraz zawiera nowatorski system zdalnego przechowywania danych z możliwością dostępu za pomocą bezpłatnego serwera w chmurze "MYeBOX® cloud".

MYeBOX®. Połączenie zapewniające wydajność

 

W celu wykonania bardziej złożonych analiz, urządzenie oferuje możliwość niezależnego wyboru okresu rejestrowania każdej zmiennej, zapewniając dużą wszechstronność pomiaru.

Dzięki możliwości połączenia oraz wszechstronności analizatora MYeBOX®, wykonywanie audytów energetycznych jest bardzo proste.

 

MYeBOX®. Połączenie zapewniające wydajność

 

Charakterystyki urządzenia:

 • Komunikacja Wi-Fi / 3G (zależnie od modelu)
 • BEZPŁATNA aplikacja do sterowania i kontroli (Android i IOS)
 • Pomiar głównych parametrów elektrycznych oraz jakości zasilania.
 • 4 lub 5 wejść do pomiaru napięcia i prądu (zależnie od modelu)
 • Zdarzenia jakościowe w napięciu zgodnie z EN 50160
 • Rejestr stanów przejściowych/ kształtu fali
 • Klasa A według IEC 61000-4-30
 • 2 wejścia i 2 wyjścia tranzystorowe (zależnie od modelu)
 • Przesyłanie alarmów za pomocą poczty elektronicznej
 • Analiza rejestrów za pomocą BEZPŁATNEGO oprogramowania PowerVision Plus

 

MYeBOX

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do bezpłatnego połączenia z naszym portalem MYeBOX®:

Portalem MYeBOX®

 

Portalem MYeBOX®

 

 

 

Więcej informacji: MYeBOX®. Przenośny analizator sieci elektrycznych

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Zestaw zapewniający wydajność energetyczną

Zestaw "Energia bierna" zapewniający wydajność energetyczną

Skorzystaj z atrakcyjnej amortyzacji baterii kondensatorów i zastosuj w swoim sprzęcie system zapewniający wydajność energetyczną.

Baterie kondensatorów firmy CIRCUTOR oferują możliwość wbudowania Zestawu "Energia bierna" w celu zapewnienia wydajności energetycznej. Zestaw składa się z regulatora energii biernej będącego wydajnym analizatorem sieci, urządzenia sterującego wydajnością energetyczną EDS z wbudowaną aplikacją SCADA, zaprojektowaną w celu zarządzania energią oraz serwera internetowego.

Główne korzyści związane z instalacją Zestawu "Energia bierna" to:

 • Możliwość uniknięcia opłat karnych z tytułu poboru energii biernej oraz funkcja maksymetru - dzięki alarmom przekazywanym pocztą elektroniczną lub wyświetlanym na ekranie.
 • Lokalizowanie i unikanie niepotrzebnego poboru energii.
 • Kontrolowanie wartości cos φ dla każdego dnia i miesiąca, poboru energii, chwilowej mocy czynnej oraz funkcja maksymetru.
 • Znajomość krzywej obciążenia elektrycznego oraz kosztu/kWh w celu zakontraktowania najbardziej odpowiedniej taryfy elektrycznej w zależności od każdego profilu.
 • Wizualizacja poziomów prądu, napięcia i współczynnika zawartości harmonicznych (THD).
 • Rejestracja i monitorowanie emisji CO2.
 • Powiązanie wyjść przekaźnikowych EDS z pomiarem maksymetru oraz konfiguracja alarmów wizualnych lub dźwiękowych.

Zestaw "Energia bierna" zapewniający wydajność energetyczną


Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną

Najłatwiejszy sposób, aby kontrolować i ograniczyć pobór energii elektrycznej.

Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną jest to kompaktowe rozwiązanie obejmujące do 5 analizatorów sieci do pomiaru i kontroli energii.

Aplikacja SCADA wbudowana w EDS dostarcza użytkownikowi dane o tym, w jaki sposób i kiedy ma miejsce główny pobór energii, w czasie rzeczywistym (on-line) lub w sposób odroczony (off-line), pokazując i rejestrując wszystkie informacje niezbędne do wykonania analiz energetycznych w celu ograniczenia lub wyeliminowania niepotrzebnego poboru energii.

Główne korzyści związane z instalacją Zestawu Podstawowego to:

 • Kontrolowanie całkowitego poboru energii w instalacji oraz w głównych przewodach w budynku, biurach, firmie itd.
 • Analizowanie danych historycznych w celu lokalizacji i uniknięcia niepotrzebnego poboru energii w naszej instalacji
 • Wizualizacja krzywej obciążenia elektrycznego oraz kosztu/kWh w celu zakontraktowania najbardziej odpowiedniej taryfy elektrycznej w zależności od każdego profilu.
 • Uniknięcie opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną lub z tytułu poboru energii biernej, dzięki alarmom przekazywanym pocztą elektroniczną lub wyświetlanym na ekranie.
 • Rejestracja i monitorowanie emisji CO2.
 • Powiązanie wyjść przekaźnikowych EDS z pomiarem maksymetru oraz konfiguracja alarmów wizualnych lub dźwiękowych.

Zestaw Podstawowy zapewniający wydajność energetyczną


You can read our news in the news section.
You can also follow our publications on CIRCUTOR's Twitter account, and on LinkedIn.

Odkryj nowe zestawy zapewniające wydajność energetyczną

Dnia 13 lutego bieżącego roku został opublikowany nowy Dekret Królewski 56/2016 (RD 56/2016), który stanowi częściową transpozycję Dyrektywy Europejskiej 2012/27/UE.

Treść tego dekretu nakłada, na niektóre firmy, obowiązek okresowego wykonywania audytów energetycznych w celu poprawy ich wydajności, w oparciu o różne kryteria ustalone przez Unię Europejską, na przykład: polepszenie efektywności energetycznej o 20% poprzez zmniejszenie poboru energii, czy też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2).

Pomimo braku konieczności wykonywania tego rodzaju audytów, coraz więcej firm wdraża systemy zarządzania energią (SGE). A co za tym idzie, przedsiębiorstwa zaczynają efektywnie zarządzać swoją energią: sporządzają rejestry poboru z podziałem na różne typy odbiorników (oświetlenie, klimatyzacja, siła itd.), a także wykorzystują interakcję z instalacją energetyczną w celu uniknięcia opłat karnych z tytułu przekroczenia maksymalnego poboru lub z tytułu poboru energii reaktywnej, stosując się do wymogów nowych dyrektyw oraz działając z myślą o przyszłych obszarach działalności.

Dlatego też, CIRCUTOR udostępnia swoim klientom nowe zestawy zapewniające wydajność energetyczną. Główną zaletą tych zestawów jest wbudowany rejestrator danych energetycznych (EDS) wraz z różnymi przyrządami pomiarowymi i kontrolnymi. Każdy zestaw ma możliwość rejestrowania i monitorowania pomiarów energetycznych przez okres ponad jednego roku i dodatkowo dysponuje różnymi ekranami SCADA, zaprojektowanymi przez firmę CIRCUTOR w celu zapewnienia interakcji z użytkownikiem za pomocą komputera osobistego, tabletu lub smartfona.

Dzięki tym wstępnie zdefiniowanym ekranom, użytkownik może skonfigurować dane swojej instalacji, zakresy alarmów oraz adres poczty elektronicznej w celu automatycznego wysyłania komunikatów o alarmach. W ten sposób każdy użytkownik może zainstalować samodzielnie zestawy, bez konieczności posiadania umiejętności w dziedzinie programowania.


Reactive Kit for energy efficiency

Reactive Kit for energy efficiency

It benefits from the attractive payback of a capacitor bank and features a built-in energy efficiency system.

CIRCUTOR's capacitor banks can feature the Reactive Energy Efficiency Kit as an option. The kits are composed of: a reactive energy regulator which, in turn, is a powerful power analyzer; an EDS energy efficiency manager; a special SCADA application; and a web server.

Reactive Kit for energy efficiency

You only need an Internet connection

Simply connect the unit via an Ethernet connection to control the main electrical parameters of the installation from your PC's browser.

The SCADA application loaded in the EDS informs the user when and how the main energy costs are being produced, in real time or time-delayed. This information is vital to analyse and reduce unnecessary consumption.

IMMEDIATE BENEFITS
 • Control the daily and monthly cos phi value, energy consumed, instantaneous active power and maximeter.
 • Learn more about the consumption curve, with the purpose of contracting the electric tariff with a cost/kWh that best suits your profile.
 • Record and monitor CO2 emissions.
 • Easy alarm setup on the screen and via email, with the purpose of avoiding reactive energy consumption and maximeter penalties.
 • Locate and avoid unnecessary consumption.
 • View the levels of current, voltage and harmonics.
 • Assign the relay outputs of the EDS to the maximeter measurements and configure visual or sound alarms.

Reactive Kit for energy efficiency


Essential Kit for energy efficiency

Essential Kit for energy efficiency

The easiest way to control and reduce your consumption. 

The Essential Energy Efficiency Kit is a compact unit that features: up to 5 power analyzers; an EDS energy efficiency manager; a special SCADA application; and a web server.

Essential Kit for energy efficiency

We make it easy for you.

The kit is supplied mounted in an enclosure, fully wired and with current transformers. Simply connect the unit via an Ethernet connection to control up to 5 independent lines from your web browser (for example, General, Air-conditioning-1, Air-conditioning-2, Lighting and Power).

The SCADA application loaded in the EDS informs the user when and how the main energy costs being produced, in real time or time-delayed. This information is vital to analyse and reduce unnecessary consumption.

MANY ADVANTAGES
 • Control the total consumption of the installation and in the main lines of the building, office, company, etc.
 • View the consumption curve, with the purpose of contracting the electric tariff with a cost/kWh that best suits your profile.
 • Record and monitor CO2 emissions.
 • Easy alarm setup on the screen and via email, with the purpose of avoiding reactive and excess power consumption penalties.
 • Analyse historical data to find and avoid unnecessary consumption in your installation.
 • Assign the relay outputs of the EDS to the power measurements and configure visual or sound alarms.

Essential Kit for energy efficiency


 
Odkryj nasze zestawy i ich liczne zalety:  es  en  fr  pt

 

 
 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT:  

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

SATWsparcie techniczne
(+34) 93 745 29 19