UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Artykuły

Wszystko co należy wiedzieć o audytach energetycznych

włącz .

 

Osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie klimatu i energii

Podstawowe cele wyrażone za pomocą trzech wielkości:

Zmniejszenie o   Zmniejszenie o   Zwiększenie o
20%   20%   20%
zużycia energii   emisji gazów
cieplarnianych
  produkcji energii
odnawialnych

Wprowadzenie

Dnia 14 listopada 2016 roku upłynął termin wykonania audytów energetycznych, określony w Dekrecie Królewskim 56/2016 opublikowanym dnia 13 lutego tego samego roku. We wspomnianym dekrecie zdefiniowano wszystkie wymagania niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia audytu energetycznego oraz różne rodzaje sankcji przewidzianych w przypadku jego niewykonania.

Reasumując, dekret ma na celu wdrożenie wymaganego pakietu środków, który gwarantuje osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii wyznaczonych przez Komisję Europejską na rok 2020.

Które firmy podlegają Dekretowi Królewskiemu 56/2016?

Dekret Królewski 56/2016 stanowi, że wykonanie audytu energetycznego jest obowiązkowe w przypadku dużych firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub których obrót przekracza 50 mln € lub których bilans ogólny wynosi 43 mln €. Wielkie spółki również mają obowiązek wykonania audytu energetycznego. Poza tym, niespełnienie tego obowiązku może skutkować sankcjami w wysokości do 60 000 €.

Firmy tego typu, określone w Dekrecie Królewskim 56/2016, są zobowiązane powtarzać audyt energetyczny co 4 lata, począwszy od ostatniego audytu.

KTO MUSI SPEŁNIĆ WYMOGI DEKRETU?


Powyższe skutkuje tym, że w przypadku wykrycia braku aktualnego audytu podczas kontroli wykonywanej przez funkcjonariusza kompetentnego organu, a w związku z tym - niespełnienia wymogów Dekretu Królewskiego 56/2016, organ administracji nałoży odpowiednią sankcję.

Jakimi rozwiązaniami dysponuje firma, aby spełnić wymogi Dekretu Królewskiego 56/2016?

Jak mogliśmy się przekonać, bezwzględnie zaleca się wykonanie analizy energetycznej nawet po upływie ustawowego terminu, aby spełnić wymogi obowiązujących przepisów.

W celu spełnienia wymogów nałożonych przez Dekret Królewski 56/2016, audyt energetyczny może zostać wykonany za pomocą dwóch różnych metod:

Jakimi rozwiązaniami dysponuje firma, aby spełnić wymogi Dekretu Królewskiego 56/2016?

Instalacja stałego systemu SGE (Sistema de Gestión Energética - system zarządzania energią).
PWykonanie audytów za pomocą przenośnego sprzętu.
Wdrożenie systemu zarządzania energią (SGE) wymaga zainstalowania sprzętu pomiarowego w celu stałej rejestracji danych. W ten sposób można uzyskać prawdziwe, identyfikowalne informacje umożliwiające wykrycie nieprawidłowości oraz możliwości uzyskania poprawy wobec konieczności zmniejszenia i optymalizacji poboru energii, co ma bezpośredni wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Drugą opcją umożliwiającą wykonanie audytu energetycznego jest zainstalowanie przenośnych urządzeń pomiarowych w celu ustalenia podstawowego profilu poboru energii w instalacji, uzyskując identyfikowalne dane pozwalające opracować strategiczny plan optymalizacji poboru energii i efektywności energetycznej instalacji.

Firma CIRCUTOR oferuje MYeBOX®, nowatorski przenośny analizator sieci i jakości zasilania, będący idealnym wsparciem dla wszystkich firm, które zobowiązanych do wykonania audytu energetycznego. Jest to jednocześnie innowacyjne i łatwe w obsłudze rozwiązanie, stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku.

CZY PRZEWIDZIANO SANKCJE ZA NIEDOPEŁNIENIE WYMOGÓW DEKRETU?
Niedopełnienie wymogów Dekretu Królewskiego może skutkować karą do 60 000 euro jeśli chodzi o audyty energetyczne
  KIEDY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ AUDYT?
Co 4 lata od ostatniego audytu

Oszczędności w zakresie przemieszczania się, czasu i środków


Cechą wyróżniającą to urządzenie spośród innych dostępnych na rynku jest bezprzewodowe połączenie zapewniające całkowicie zdalne sterowanie.

MYeBOX®: Najlepszy sprzęt do wykonania audytów w zakresie efektywności energetycznej.

MYeBOX®: Najlepszy sprzęt do wykonania audytów w zakresie efektywności energetycznej

Mając na uwadze wykonywanie audytów energetycznych, CIRCUTOR przedstawia swój nowy przenośny analizator sieci i jakości zasilania z systemem bezprzewodowym: MYeBOX®.

Urządzenie to zawierające najnowszą technologię stosowaną w przenośnym sprzęcie pomiarowym, zostało zaprojektowane do pomiaru i rejestracji parametrów elektrycznych i poboru energii z innych źródeł. Cechą wyróżniającą to urządzenie spośród innych dostępnych na rynku jest bezprzewodowe połączenie zapewniające całkowicie zdalne sterowanie.

Urządzenie zawiera system połączenia Wi-Fi i/lub 3G umożliwiający konfigurowanie, monitorowanie i rejestrowanie danych za pomocą urządzeń typu smartfon lub tablet z dowolnej lokalizacji, bez konieczności znajdowania się w pobliżu danej instalacji. Dzięki bezpłatnej aplikacji MYeBOX® (wersja Android i IOS) każdy użytkownik będzie mógł skonfigurować urządzenie, pobrać rejestr i wysłać go do bezpłatnego serwera MYeBOX® Cloud, współdzielić go z innymi osobami oraz odbierać komunikaty za pomocą aplikacji i bezprzewodowo.

Spośród innych zalet, aplikacja pozwala użytkownikowi:

 • Wyświet lać pomiar y w c zasie rzeczywistym
 • Inicjować i zatrzymywać rejestrację danych
 • Uzyskiwać dostęp do zgromadzonych danych i je wyświetlać
 • Bezpłatnie wysyłać zgromadzone dane do serwera w chmurze: MYeBOX® Cloud
 • Wysyłać powiadomienia o alarmach za pomocą poczty elektronicznej
 • Współdzielić w prosty sposób pliki

Dodatkowo MYeBOX® łączy w sobie dwa systemy gromadzenia danych. Jego pamięć wewnętrzna pozwala rejestrować zmienne poboru energii i zdarzenia dotyczące jakości zasilania w samym urządzeniu. Natomiast serwer MYeBOX® Cloud umożliwia dodatkowo automatyczne gromadzenie tych danych, stanowiąc nieodpłatną przestrzeń w chmurze, która pozwala użytkownikowi pobierać wykonane pomiary z dowolnego miejsca, pod warunkiem dostępu do Internetu, przy czym cała procedura przebiega w szybki i łatwy sposób.

Jakie zalety oferuje ur ządzenie MYeBOX®?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, Dekret Królewski 56/2016 nie tylko ma na celu zachęcić do ograniczenia poboru energii, lecz również zmierza do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też urządzenia serii MYeBOX® nie tylko rejestrują różne zmienne poboru energii, lecz również rejestrują emisję CO2 oraz koszt tej energii (w dowolnej walucie: w euro, dolarach, peso itd.).

Należy podkreślić, że urządzenie może posiadać dwa wejścia cyfrowe umożliwiające pełną kontrolę instalacji. Wejścia mogą zostać zaprogramowane w celu gromadzenia impulsów z innych liczników, także mechanicznych, wody, gazu, ciepła itd. Ta funkcja okazuje się niezbędna, ponieważ audyt energetyczny opiera się nie tylko na badaniu aspektów elektrycznych, lecz również na analizie strumieni energii lub najbardziej reprezentatywnych poborów.

Nowy system audytu
ISO 50001
MYeBOX® umożliwia Ci zabranie ze sobą, w dowolne miejsce i w dowolnym momencie, wszystkich informacji o dokonanych
pomiarach. Niezbędne narzędzie do wykonywania wszelkiego rodzaju audytów energetycznych lub certyfikacji ISO 50001.

Wejścia mogą również być wykorzystywane do wykrywania zmian stanu (otwarty/zamknięty) w celu kontroli bezpieczeństwa, aby informować zarówno o zmianie stanu zabezpieczeń (wyzwolenie przekaźnika) jak i o aktywacji alarmu w przypadku uzyskania dostępu przez nieupoważnioną osobę, pożaru lub zalania. Inne ustawienie wspomnianych wejść może być również użyte w celu zmiany taryfy poprzez gromadzenie danych dotyczących poboru, emisji i kosztu z dwóch różnych źródeł energii (sieć/ generator).

MYeBOX® umożliwia Ci zabranie ze sobą, w dowolne miejsce i w dowolnym momencie, wszystkich informacji o dokonanych pomiarach. Niezbędne narzędzie do wykonywania wszelkiego rodzaju audytów energetycznych lub certyfikacji ISO 50001.

Oprócz tych dwóch wejść, MYeBOX® może być wyposażony w dwa wyjścia tranzystorowe do informowania o alarmach. Za pomocą urządzenia można zaprogramować granice (wartość i czas) dla każdej zmiennej, łącznie ze zdarzeniami jakościowymi (zapady napięcia, przepięcia, przerwy w zasilaniu lub stany przejściowe) lub zmianami stanu wejść cyfrowych w celu zapisania zdarzenia w pamięci wewnętrznej, a także aktywować wyjście tranzystorowe do trybu alarmowego i wysyłać wiadomości pocztą elektroniczną do osób zajmujących się konserwacją w celu natychmiastowego powiadomienia o wszelkich alarmach instalacji.

Typowym błędem w tego rodzaju aplikacjach jest nieprawidłowe ustawienie funkcji wykrywania zmiennej prądu na skutek określonego wyboru zakresu cęgów prądowych. Urządzenia serii MYeBOX® wykrywają automatycznie zakres podłączonych cęgów, a w przypadku cęgów wielozakresowych istnieje możliwość dostosowania odpowiedniego zakresu za pomocą aplikacji. W przypadku wystąpienia błędu w programowaniu zakresu prądu, standardowym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest udanie się do instalacji w celu zmiany konfiguracji sprzętu oraz wykonanie ponownego pomiaru. Ta procedura pociąga za sobą dodatkowe koszty, zarówno jeśli chodzi o czas jak i o koszty wygenerowane na skutek przemieszczenia się pracownika. Aby złagodzić te negatywne konsekwencje ekonomiczne, urządzenia MYeBOX® umożliwiają zdalną modyfikację zakresu, a także wyłączenie i ponowne zarejestrowanie pomiarów przez sprzęt.

Ponadto, nie mniej istotne znaczenie ma funkcja urządzenia służąca do zapisywania zmiennych, znana również jako rozdzielczość. Wspólną cechą analizatorów sieci jest zapisywanie wszystkich zmiennych w stałej jednostce czasu określonej przez użytkownika. MYeBOX® umożliwia użytkownikowi wybór okresu zapisywania każdego parametru osobno, przy czym dla każdej zmiennej można wybrać okres zapisywania co 1 sekundę, 1 minutę, 5 minut, 15 minut, 1 godzinę lub 1 dzień. Ta nowa funkcja pozwala użytkownikowi na dokładniejszą kontrolę każdej zmiennej poprzez programowanie krótszych zakresów czasu dla bardziej krytycznych zmiennych jak napięcie lub prąd, natomiast dłuższych zakresów czasu dla wartości mniej krytycznych jak energia.

MYeBOX® posiada dwa wejścia cyfrowe z możliwością pełnego konfigurowania przez użytkownika, w celu dostosowania do potrzeb każdej instalacji.
MYeBOX® posiada dwa wejścia cyfrowe z możliwością pełnego konfigurowania
przez użytkownika, w celu dostosowania do potrzeb każdej instalacji.
Dodatkowo, może być wyposażony w dwa wyjścia tranzystorowe do informowania o alarmach.
Dodatkowo, może być wyposażony w dwa wyjścia
tranzystorowe do informowania o alarmach.
Urządzenie umożliwia również zapis zmiennych za pomocą funkcji zwanej rozdzielczością.
Urządzenie umożliwia również zapis zmiennych za
pomocą funkcji zwanej rozdzielczością.

Zmniejszenie kosztów pośrednich

Możliwość dysponowania opcją zdalnego sterowania przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów związanych z transportem, z uwagi na fakt, że wykonywanie audytu powoduje konieczność wielokrotnego udania się do danej instalacji, aby podłączyć sprzęt, powrócić w celu jego odłączenia, pobrać dane zapisane w pamięci, wykonać raport i powrócić w celu przedstawienia odpowiednich rozwiązań. Dzięki urządzeniu z systemem zdalnego sterowania oraz dzięki danym w chmurze, można pobrać dane z pamięci w trybie online i przedstawić raport podczas odinstalowywania sprzętu, zmniejszając ilość niezbędnych przemieszczeń, a tym samym oszczędzając czas i środki.

Rys. 1 Za pomocą MYeBOX® można korygować, lokalnie lub w sposób zdalny, wszelkie błędy instalacji w czujnikach prądowych.

Rys. 1 Za pomocą MYeBOX® można korygować, lokalnie lub w
sposób zdalny, wszelkie błędy instalacji w czujnikach prądowych.

Należy podkreślić, że za pomocą zdalnego połączenia można rozwiązać problemy związane z podłączeniem urządzenia, które są bardzo typowe dla tych analiz. Dzięki zdalnemu połączeniu, można wykryć błędy konfiguracji oraz zdalnie przekonfigurować urządzenie, ponownie włączając rejestrację danych wewnętrznych. Takie problemy jak nieprawidłowo zainstalowane cęgi prądowe powodują błędne obliczenie energii, natomiast niezgodność faz prądu i napięcia generuje błędy w obliczeniu współczynnika mocy, cosinusa φ, mocy i energii.

Rys. 2 Oprócz tego, wszelkie błędy w podłączeniach pomiaru napięcia można również rozwiązać lokalnie lub w sposób zdalny.

Rys. 2 Oprócz tego, wszelkie błędy w podłączeniach pomiaru
napięcia można również rozwiązać lokalnie lub w sposób zdalny.

Przy tego typu błędach, w przypadku braku opcji zdalnego połączenia, konieczne jest powtórne wykonanie zapisów (na przestrzeni godzin, dni lub tygodni), co niesie za sobą koszty związane z wielokrotnymi przemieszczeniami w celu dokonania odpowiednich korekt.


Dzięki zdalnej konfiguracji MYeBOX®, można korygować błędy połączenia i uzyskać prawidłowe pomiary bez konieczności ponownego udania się do instalacji.

 

Nie należy zapominać o bezpieczeństwie

Nieprawidłowa konfiguracja lub podłączenie analizatora sieci wymaga ponownych czynności w rozdzielnicy w celu usunięcia problemu, z czym związane jest ryzyko porażenia prądem. Jeśli dodatkowo pomiary są wykonywane w instalacji średniego napięcia, z pewnością zajmie to więcej czasu ze względu na protokoły bezpieczeństwa.

Dzięki zdalnej konfiguracji urządzenia za pomocą smartfona lub tabletu, można rozwiązać wszystkie opisane problemy bez konieczności manipulowania aktywnymi częściami instalacji, unikając tym samym ryzyka porażenia prądem.

Automatyczne i bezpłatne przygotowanie raportów

Jak już wspomnieliśmy w tym artykule, MYeBOX® zachowuje pliki zapisane w jego pamięci wewnętrznej i dodatkowo może je automatycznie wysłać do serwera w chmurze. Zatem dane mogą zostać pobrane bezpośrednio z urządzenia lub poprzez dostęp do serwera, przy czym istnieje również możliwość utworzenia linku do pobierania danych i współdzielenia go z dowolnym użytkownikiem.

CIRCUTOR oferuje bezpłatne narzędzie software Power Vision+ do otwierania pobranych plików, w którym każdy użytkownik może wyświetlić dane zarejestrowane przez analizator, w formie wykresu lub tabeli, z możliwością eksportu do formatu Excel lub TXT.

Dzięki Power Vision+, każdy użytkownik może utworzyć własny model dokumentu w zależności od analizy, którą zamierza wykonać, dodając wykresy, tabele, obrazy, tekst itd. Po utworzeniu modelu dokumentu, należy jedynie załadować odpowiedni plik danych, który został pobrany, a oprogramowanie samo wypełni raport rzeczywistymi danymi w utworzonym modelu, przy czym istnieje opcja wydruku raportu w celu zaprezentowania go klientom końcowym. W ten sposób przygotowanie raportu nie jest już kłopotliwym zadaniem, a jednocześnie zostaje zaoszczędzony czas i zmniejszona liczba czynności niezbędnych do sporządzenia sprawozdania.

Oprócz tego, PowerVision+ może wykonać automatyczną analizę jakości zasilania napięciem każdej instalacji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów dotyczących jakości zasilania - EN 50160. Tak więc, poprzez proste naciśnięcie przycisku można automatycznie uzyskać raport, w którym zostanie podany stan każdego parametru elektrycznego, zgodnie z wytycznymi obowiązujących przepisów.

myebox.es

Wnioski

Jak już dowiedzieliśmy się, obowiązek spełnienia wymogów Dekretu Królewskiego 56/2016 nakłada konieczność wykonania audytów przez duże firmy. Oprócz dostosowania się do obowiązujących przepisów, ważne jest, aby wszyscy starali się zmniejszyć negatywne skutki ekonomiczne i klimatyczne.

CIRCUTOR zachęca firmy do wykonywania audytów enermyebox. es getycznych z wielu powodów:

 • aby spełnić wymogi obowiązujących przepisów,
 • aby zoptymalizować całkowitą efektywność energetyczną w celu zmniejszenia poboru energii i kosztów,
 • aby zwiększyć zaangażowanie światowe w celu zatrzymania zmian klimatycznych, 
 • aby zmotywować do ekoefektywności.

 

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Zużywać czy gromadzić?

włącz .

 

Oto dylemat, przed którym stoją wszyscy, którzy zamierzają produkować własną energię

Całe szczęście, że uregulowania techniczno- prawne w zakresie energetyki spowodowały zniesienie zakazu stosowania systemów gromadzenia energii zintegrowanych w instalacjach, zapewniających samowystarczalność energetyczną w oparciu o odnawialne źródła energii.

Stanowi to, zgodnie z logiką, uznanie tych systemów i zezwolenie na gromadzenie nadwyżki energii wytwarzanej przez systemy produkujące energię elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii w okresie niskiego poboru i dużego nasłonecznienia, aby móc następnie zużyć wyprodukowaną energię w okresie, gdy zasoby potrzebne do jej produkcji zmniejszają się, a popyt na energię wzrasta.

Dekret Królewski RD900/2015, uchwalony dnia 10 października 2015 roku dopuszcza stosowanie zintegrowanych systemów gromadzenia energii we wszystkich projektach mających na celu zapewnienie samowystarczalności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.

Pomimo zalegalizowania systemów pozwalających gromadzić energię elektryczną, pozostaje jeszcze ostatnia przeszkoda. W tym przypadku, w formie podatku, zawartego we wspomnianym Dekrecie dotyczącym regulacji samowystarczalności energetycznej. Istotnie, tak zwana "część stała" podatku od słońca ma zastosowanie wyłącznie do systemów określanych jako "z możliwością zarządzania". To znaczy, systemów, które mogą wytwarzać energię na żądanie, a nie tylko w zależności od zmiennych warunków źródła energii, które wykorzystują.

Wydaje się, że możliwość zarządzania momentem, w którym dochodzi do realizacji samowystarczalności energetycznej, stanowi szczególny przywilej i to właśnie skłoniło prawodawcę do dodania specjalnej opłaty dodatkowej. Fakt ten kontrastuje ze stosowanymi przez inne kraje Unii Europejskiej zachętami do wdrażania systemów gromadzenia energii nie tylko w nowych projektach zapewniających samowystarczalność energetyczną, ale również mających na celu udoskonalenie zarządzania już istniejącymi projektami.

Pomimo przejściowej niedogodności, jaką stanowi podatek od gromadzenia energii, który wkrótce zniknie, gdyż stanowi barierę administracyjną dla rozwoju działalności określanej przez Komisję Europejską jako priorytetowa w walce ze zmianami klimatycznymi, systemy gromadzenia energii szybko upowszechniają się, na przekór innym wyzwaniom jak koszty, wydajność, trwałość i zarządzanie.

Instalacja paneli fotowoltaicznych w strefie rezydencjalnej w Boroa (Kraj Basków)

Instalacja paneli fotowoltaicznych w strefie rezydencjalnej w Boroa (Kraj Basków)

Wpływ kosztów akumulatora elektrochemicznego na system zapewniający samowystarczalność energetyczną:

Dołączenie akumulatora elektrochemicznego do systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną może oznaczać wzrost kosztów inwestycji o 60 do 100%. Jest to fakt, który poważnie utrudnia osiągnięcie racjonalnej amortyzacji.

Biorąc pod uwagę koszt gromadzenia energii, opisywane rozwiązanie powinno być rozważane na ostatnim miejscu, w chwili wyboru systemu do wdrożenia w projekcie zapewniającym samowystarczalność energetyczną. Przed oszacowaniem pojemności akumulatora, należy dokładnie poznać zachowania popytu na energię z instalacji oraz zbadać, które pobory energii mogą zostać ograniczone poprzez optymalizację efektywności lub które obciążenia można przesunąć na porę dzienną, aby zostały pokryte przez chwilową samowystarczalność energetyczną.

Wpływ instalacji akumulatora elektrochemicznego na wydajność systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną:

Należy pamiętać, że produkcja energii słonecznej zapewniająca samowystarczalność energetyczną może chwilowo mieć przeciętną wydajność przekraczającą 90%, natomiast energia nagromadzona do późniejszego zużytkowania z trudnością osiągnie przeciętną wydajność przekraczającą 80%, a w niektórych przypadkach będzie ona nawet niższa niż 70%.

Z tego względu, dużo wydajniejszym i korzystniejszym rozwiązaniem będzie zmiana zwyczajów dotyczących poboru energii, planowanie podłączania i poboru energii przez część odbiorników w ciągu dnia zamiast gromadzenia tej energii w akumulatorach w celu późniejszego jej użytkowania w porze niskiego promieniowania.

Odpowiednie zaprogramowanie podgrzewania wody do celów sanitarnych, włączanie instalacji oczyszczania basenu, zwiększenie nastawy temperatury systemu ogrzewania z nadejściem pory popołudniowej lub chłodzenie zbiornika inercyjnego systemu klimatyzacji to systemy umożliwiające gromadzenie energii słonecznej, które nie wymagają dużych nakładów i jednocześnie pozwalają w wielu przypadkach ograniczyć wielkość rzeczywiście potrzebnych akumulatorów, a zatem zapewniają optymalizację wydajności ekonomicznej systemu poprzez uniknięcie strat w procesie ładowania i rozładowania akumulatorów.

Zestawy fotowoltaiczne firmy CIRCUTOR do systemów odizolowanych od sieci zawierają zestaw urządzeń niezbędnych do produkcji energii na własne potrzeby w sposób niezależny, w systemach odizolowanych od sieci dystrybucji energii.

Zestawy fotowoltaiczne firmy CIRCUTOR do systemów odizolowanych od sieci zawierają zestaw urządzeń niezbędnych
do produkcji energii na własne potrzeby w sposób niezależny, w systemach odizolowanych od sieci dystrybucji energii.

Wpływ akumulatora elektrochemicznego na trwałość systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną:

Jedną z wielkich zalet instalacji zapewniających chwilową samowystarczalność energetyczną jest długa żywotność modułów fotowoltaicznych. Można śmiało stwierdzić, że system zapewniający samowystarczalność energetyczną, który posiada 25-letnią gwarancję producenta na ilość wytwarzanej mocy, będzie mógł działać przez ponad 30 lat, wytwarzając energię elektryczną bez konieczności ponoszenia ze strony użytkownika większych wydatków niż okresowe naprawy i/lub wymiana jakiegoś elektronicznego elementu inwertera.

Natomiast, jeśli do systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną dołączy się element pełniący funkcję akumulatora, żywotność akumulatora z zastosowaniem dostępnych technologii zmusi użytkownika do ponownego zainwestowana w jego wymianę po upływie dużo krótszego czasu niż termin wymiany pozostałej części systemu. Pięć lat w przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego z elektrolitem żelowym oraz 10 lat w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.

Te trzy czynniki zmuszają projektantów systemów zapewniających samowystarczalność energetyczną do takiego wymiarowania urządzeń do gromadzenia energii, aby zalety płynące z użytkowania przekraczały wymienione niedogodności.

Zalety systemów zapewniających samowystarczalność energetyczną z gromadzeniem energii:

Bez wątpliwości, główną zaletą systemów gromadzących energię powiązanych z produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby jest niezależność energetyczna. Możliwość wytwarzania i użytkowania energii produkowanej w tym samym budynku oraz ograniczenie do minimum poboru energii z sieci, a nawet odłączenie się od sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Rzeczywiście, fakt gromadzenia nadwyżki energii słonecznej w ciągu dnia pozwala zwiększyć stopień samozaopatrywania się w energię. W takich sektorach jak mieszkaniowy, w którym obciążenia zazwyczaj koncentrują się późnym popołudniem i wczesnym wieczorem, opcja gromadzenia energii pozwala przejść z 30% do poziomu od 60 do 90% samowystarczalności energetycznej z odpowiednim ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Oprócz wzrostu procentowej samowystarczalności energetycznej, systemy gromadzenia energii pozwalają zwiększyć w budynkach niezawodność zaopatrzenia w energię. Dzięki dysponowaniu rezerwą energii, w przypadku awarii sieci, niektóre wrażliwe obciążenia mogą być nadal zasilane za pomocą systemu solarnego, nawet przy braku promieniowania słonecznego.

I na koniec, mieszkanie posiadające system zapewniający samowystarczalność energetyczną może zminimalizować popyt w szczytowych okresach poboru energii z sieci i tym samym zmniejszyć zakontraktowaną ilość mocy. Zmniejszenie zakontraktowanej mocy może w wielu wypadkach stanowić dużą pomoc w amortyzacji dokonanej inwestycji. Zwłaszcza w sytuacjach sporadycznego poboru energii w okresie szczytu, na przykład, w domkach weekendowych lub w systemach pompowania wody opadowej. Ta zaleta związana z systemami gromadzenia energii jest bardzo użyteczna szczególnie w tych miejscach, gdzie infrastruktura sieci dystrybucji energii nie pozwala zwiększyć ilości zakontraktowanej mocy bez dokonania inwestycji na dużą skalę. W tych przypadkach, system zapewniający samowystarczalność energetyczną może wytwarzać i gromadzić energię, aby sprostać dodatkowemu popytowi na moc, która nie może zostać dostarczona z sieci.


Akumulatory do gromadzenia energii firmy CIRCUTOR.
REA-Pb Akumulator kwasowo-ołowiowy REA-Li Akumulator litowo-jonowy CirPower Kompletny inwerter
REA-Pb
Akumulator kwasowo-ołowiowy
REA-Li
Akumulator litowo-jonowy
CirPower
Kompletny inwerter

Żywotność akumulatora z zastosowaniem dostępnych technologii zmusi użytkownika do ponownego zainwestowana w jego wymianę po upływie dużo krótszego terminu niż termin wymiany pozostałej części systemu. Pięć lat w przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego z elektrolitem żelowym oraz 10 lat w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.

The Cirpower Hybrid firmy CIRCUTOR to inwertery hybrydowe do instalacji fotowoltaicznych zapewniających samowystarczalność energetyczną. Potrafią zarządzać ładowaniem nadwyżek energii do akumulatorów oraz jej późniejszym rozładowaniem w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię w sytuacji, gdy moc chwilowa generatora solarnego nie jest wystarczająca.


Dom rekreacyjny w strefie górskiej zinstalacją zapewniającą samowystarczalnośćenergetyczną.

Dom rekreacyjny w strefie górskiej z instalacją zapewniającą samowystarczalność energetyczną.

Przykład praktyczny.

Opisywany dalej przykład to dom weekendowy, położony w wysokich górach, w których występują ekstremalne warunki klimatyczne, zwłaszcza zimą. W tego typu domach, przez całą zimę utrzymuje się włączone systemy ogrzewania w celu uniknięcia spadku temperatury we wnętrzu poniżej pewnego poziomu bezpieczeństwa (14 … 16 C), aby zapobiec przyspieszonemu niszczeniu ścian, a także trudnościom w ponownym osiągnięciu wartości nastawy temperatur podczas weekendów.

Widok sprzętu do gromadzenia i przetwarzania energii w instalacji.

Widok sprzętu do gromadzenia i przetwarzania energii w instalacji.

 

W tego rodzaju domach, zużycie w kotłach na olej napędowy wynosi zazwyczaj od 3000 do 5000 litrów oleju na sezon. Dzięki dołączeniu modułowego systemu ogrzewania promiennikowego, zasilanego przez instalację modułów fotowoltaicznych z funkcją gromadzenia energii o mocy 4 kW i pojemności 7,2 kWh, a także dzięki urządzeniu zarządzającemu obciążeniami EDS, możliwe było zredukowanie do zera zużycia paliwa kopalnego w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w dniach, gdy dom pozostaje niezamieszkany. Dodatkowo, poprzez zmianę trybu pracy, system pokrywa zapotrzebowanie domu na energię elektryczną przez pozostałą część roku i gwarantuje podstawowe zaopatrzenie w energię elektryczną w przypadku awarii sieci, co zdarza się dość często w rejonach górskich. Ta instalacji, pomimo wysokiego kosztu posiada sześcioletni okres amortyzacji i pozwala uniknąć emisji do środowiska 14 t CO2.

Schemat systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną, podłączonego do wewnętrznej sieci z funkcją gromadzenia energii.

Schemat systemu zapewniającego samowystarczalność energetyczną, podłączonego do wewnętrznej sieci z funkcją gromadzenia energii.


Te systemy fotowoltaiczne zostały zainstalowane dzięki współpracy: TIRDI (www.todoinstalaciones.com) oraz eticenergy SL. Te systemy fotowoltaiczne zostały zainstalowane dzięki współpracy:
TIRDI (www.todoinstalaciones.com) oraz eticenergy SL.


 

 

Pobierz w formacie PDF pdfes  en  fr  de  pl  pt  

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Jak wybrać prawidłowe wskaźniki EnPIs?

włącz .

 

W ramach planu efektywności energetycznej lub wdrażania normy ISO 50001, po ustaleniu celów jako następstwo wykonania audytu energetycznego, należy przeanalizować, w jaki sposób dokonamy pomiaru osiągnięcia tych celów. 

EnPIS (Energy Performance Indicators) to wskaźniki, które będą nam służyły do pomiaru, oceny i kontroli istotnych aspektów instalacji mogących mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów.

Rozpoczynając projekt związany z efektywnością energetyczną lub w przypadku procesu stałego nadzorowania i optymalizacji, należy zdefiniować wskaźniki EnPIs w porozumieniu z kierownikami wszystkich obszarów lub działów, które mają na nie wpływ.

Wskaźniki EnPIs powinny być idealnie dostosowane do każdego obszaru, procesu lub organizacji, przy czym należy je odpowiednio dopasować do każdego przypadku. Wskaźniki EnPIs ustala się za pomocą następującej zasady: mają być charakterystyczne, mierzalne, możliwe do osiągnięcia, istotne i mierzalne na przestrzeni czasu (akronim SMART w języku angielskim) a zatem, muszą być możliwie najbardziej stabilne i charakterystyczne na przestrzeni czasu.

Przede wszystkim powinniśmy zadać sobie następujące pytania:

 • Co będziemy mierzyć?
 • Jaki współczynnik zastosujemy?
 • W jaki sposób będziemy dokonywać pomiaru?
 • Czy możemy osiągnąć cel?
 • Jak wielkie znaczenie ma to dla firmy?
 • Jaki okres czasu wyznaczono dla osiągnięcia tego celu?

Każda firma lub przedsiębiorstwo jest inne, dlatego nie wystarczy skopiować lub wkleić ten sam EnPi w każdym projekcie dotyczącym efektywności energetycznej.

A teraz pomyśl: jaki EnPI powinieneś wybrać?

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

AFQevo. Aktywny filtr wielofunkcyjne

włącz .

 

Najbardziej wszechstronne rozwiązanie problemów dotyczących jakości sieci

Wprowadzenie

Odbiorniki domowe i przemysłowe posiadają coraz więcej obwodów elektrycznych zasilanych prądem, którego przebieg nie jest czysto sinusoidalny. Na przykład, w silnikach stosowana jest coraz częściej regulacja częstotliwości, która wymaga przejścia z prądu przemiennego (AC) na prąd stały (DC), a następnie z prądu stałego na prąd przemienny. Ze względu na to, że dostarczany prąd jest zazwyczaj prądem przemiennym, coraz powszechniej wykorzystywane są konwertery elektroniczne (prostowniki, falowniki itd.) do przetwarzania DC-AC i AC-DC. Podobnie dzieje się z powszechnie używanymi odbiornikami jak komputery, lampy ledowe i wyładowcze, windy...

Z punktu widzenia sieci elektrycznej, przekłada się to na konieczność zasilania dużej liczby odbiorników, co powoduje prostowanie amplitudy prądu. W konsekwencji kształt fali pobieranego prądu zmienia się w taki sposób, że nie mamy już do czynienia z falą sinusoidalną, lecz nałożonymi na siebie falami sinusoidalnymi o częstotliwościach stanowiących wielokrotność częstotliwości sieciowej (harmoniczne). Rysunki 1 i 2 pokazują typowy pobór dla sieci z prostownikami jednofazowymi oraz dla sieci z prostownikami trójfazowymi. Ten typ prądów jest najczęściej spotykany w takich obiektach jak biura, centra handlowe, szpitale itd., i zawiera składową o wartości 50 lub 60Hz (podstawowa częstotliwość sieciowa) oraz serię składowych o częstotliwościach stanowiących wielokrotność tej wartości w różnych zawartościach procentowych. Te zawartości procentowe można mierzyć za pomocą analizatora harmonicznych, a także współczynnika zawartości harmonicznych - THD, który odzwierciedla stosunek między wartością skuteczną tętnienia oraz wartością skuteczną składowej podstawowej.

Rys. 1 - Typowe kształty fali sieci, w których występują odkształcenia

Skutkiem poboru prądu niesinusoidalnego jest również pewne odkształcenie napięcia wywołane spadkami napięcia w impedancjach przewodów i przekładników. W rejestrach można zauważyć lekkie odkształcenie napięcia w sieci jednofazowej (niski THD) oraz silniejsze odkształcenie w przykładzie sieci trójfazowej.

W obu przypadkach przebieg prądu wyraźnie różni się od sinusoidy oraz posiada wyższe wartości THD. W celu rozwiązania tego problemu oraz ograniczenia poziomów odkształcenia napięcia w punktach podłączenia odbiorców do sieci publicznej, istnieje szereg norm międzynarodowych, które ustalają dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych dla urządzeń i systemów podłączanych do sieci. Jak podano w Tabeli 1, najważniejsze spośród nich to normy dotyczące poziomów kompatybilności:

AFQevo

Tabela 1.- Międzynarodowe normy dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji harmonicznych

 

Kilka podstawowych pojęć dotyczących harmonicznych

Aby lepiej zrozumieć problematykę harmonicznych, będziemy opierać się na kilku podstawowych pojęciach opisanych w wielu książkach i artykułach, a które streszczamy poniżej:

 • Źródłem problemów związanych z harmonicznymi są odbiorniki, które pobierają prądy odkształcone (tak zwane odbiorniki nieliniowe).
 • Propagacja harmonicznych u innych użytkowników podłączonych do tej samej sieci zależy od impedancji danej sieci, a to zależy od dystrybutora energii. Wartość impedancji nie jest dostępna w sposób bezpośredni, lecz można ją obliczyć w oparciu o dostępną moc zwarciową (im większa moc zwarciowa tym mniejsza impedancja).
 • Sam użytkownik posiada u siebie część sieci dystrybucji, która sięga aż do końcowego odbiornika. Zatem problem, który może u niego wystąpić na wejściu instalacji, można zrzucić na brak mocy zwarciowej, tym niemniej w wielu przypadkach, w odległych od przyłącza punktach może występować problem spowodowany przez impedancje instalacji.
 • Zgłębiając temat odkształceń w punktach oddalonych od przyłącza, należy pamiętać, że impedancja przewodów posiada bardzo istotną składową indukcyjną. Dlatego w wielu przypadkach należy nie tyle zapewnić dystrybucję energii za pomocą przewodów o bardzo dużym przekroju, ile ograniczyć indukcyjność na metr kabli, co uzyskuje się poprzez splatanie i skręcanie kabli dystrybucyjnych (rozwiązanie często odrzucane przez instalatorów ze względu na brak estetyki).
 • Problem odkształcenia napięcia w punkcie przyłączenia może zwiększyć się z powodu rezonansu między kondensatorami kompensacji współczynnika mocy oraz indukcyjnością sieci dystrybucji (przekładniki i przewody).
 • Środki naprawcze (filtry) powinny zostać zainstalowane możliwie najbliżej odbiorników generujących harmoniczne.

Podsumowując, rozwiązanie problemu harmonicznych jest rozwiązaniem o dwojakim charakterze: Z jednej strony, użytkownik powinien ograniczyć ilość prądów harmonicznych generowanych przez własne odbiorniki oraz powinien starać się zapewnić dystrybucję energii w swojej instalacji przy niskiej impedancji na metr przewodu. Z drugiej strony, dystrybutor energii elektrycznej powinien zapewnić minimalną wartość mocy zwarciowej i powinien dbać, aby użytkownicy nie przekraczali pewnych dopuszczalnych poziomów odkształcenia, by nie zaszkodzić swoim sąsiadom, z którymi współdzielą sieć.

Gdy poziomy harmonicznych wygenerowanych przez niektóre odbiorniki są niedopuszczalne dla zasilającego je systemu dystrybucji, należy zastosować filtry korekcyjne. W tym artykule skoncentrujemy się i rozwiniemy temat filtrowania.

 

Ograniczenia kompatybilności z powodu harmonicznych

Występowanie harmonicznych w sieci niesie ze sobą różne skutki. Najbardziej newralgiczne z nich wymieniono poniżej.

 • Pogorszenie jakości fali napięciowej, co ma wpływ na niektóre czułe odbiorniki.
 • Przeciążenie i możliwe wystąpienie równoległego rezonansu między indukcyjnością przewodu i kondensatorami kompensacji współczynnika mocy (PF).
 • Pogorszenie współczynnika mocy. Na skutek tego zmniejsza się zdolność sieci do zaopatrywania w moc, powodując konieczność jej przewymiarowania.
 • Przeciążenie kabli i przede wszystkim przekładników (bardzo duże zwiększenie strat w żelazie)
 • Problemy związane z nieoczekiwanym zadziałaniem zabezpieczeń

Aby uniknąć tych problemów, normy określają minimalną jakość zasilania, którą ustala się poprzez ograniczenie maksymalnych poziomów odkształcenia w fali napięcia dostarczanej do punktu przyłączenia do sieci publicznej. Te ograniczenia nazywane są granicami kompatybilności. Tabela 1 zawiera w skróconej formie wspomniane poziomy dopuszczalne w odniesieniu do harmonicznych w niskonapięciowych sieciach przemysłowych. Poszczególne klasy wymienione w tabeli dotyczą odpowiednio:

 • Klasa 1: Środowisko przemysłowe przewidziane do zasilania czułych urządzeń elektronicznych
 • Klasa 2: Zwykłe środowisko przemysłowe. Powszechnie stosowane poziomy dopuszczalne dla sieci publicznych
 • Klasa 3: Zakłócone środowisko przemysłowe (zazwyczaj z powodu obecności przetworników). Nieodpowiednie do zasilania czułych urządzeń.
Tabela 2 - Poziomy dopuszczalne dot. kompatybilności: Harmoniczne napięcia (Un %) w niskonapięciowych sieciach przemysłowych (IEC-61000-2-4)

AFQevo. Wielofunkcyjne Aktywne Filtry

 

Harmoniczne napięcia są powodowane przez spadek napięcia, który wywołują harmoniczne prądu na impedancjach sieci dystrybucji. Fakt ten został przedstawiony na Rys. 2. Zatem osiągnięcie tych granic zależy od dwóch czynników:

 1. Poziomu emisji harmonicznych prądu odbiorników: Im większa emisja, tym większe odkształcenie spowodowane spadkiem napięcia wywołanym przez prądy harmoniczne w sieci
 2. Impedancji sieci: Im większa impedancja, tym większy spadek napięcia dla tej samej wartości emisji harmonicznych prądu w odbiornikach

 

Tabela 3 - Granice dla emisji harmonicznych prądu dla Surządzenie < 33x Scc (EN-IEC-61000-3-4)

W tabeli 3 podano wartości graniczne emisji w sieciach niskonapięciowych, ustalone przez normę EN-IEC-61000-3-4 dla przyłączy, w których moc zastosowana w elementach zakłócających nie przekracza wartości (33xScc), gdzie Scc oznacza moc zwarciową odpowiadającą danemu przyłączu (proporcjonalna część całkowitej mocy zwarciowej, która odpowiada mocy zakontraktowanej).

 

Rys. 2 Schemat jednoprzewodowy, który pokazuje obniżenie jakości fali napięciowej spowodowane odbiornikami nieliniowymi

 

W jakich instalacjach niezbędne są filtry aktywne?

Niektóre z wcześniej sygnalizowanych problemów dotyczących zakłóceń mogą zostać złagodzone i skorygowane za pomocą filtrów. Filtry aktywne stanowią idealne rozwiązanie dla instalacji zawierających dużą ilość odbiorników jednofazowych i trójfazowych, generujących harmoniczne i charakteryzujących się różnymi sposobami poboru energii.

Filtry aktywne to urządzenia oparte na konwerterach z modulacją szerokości impulsu PWM. Dostępne są dwa rodzaje filtrów: filtry szeregowe i filtry równoległe. Zazwyczaj, w celu spełnienia norm IEC-61000-3.4 i IEEE-519, stosowane są filtry równoległe, które działają na zasadzie przesyłu do sieci harmonicznych pobranych przez odbiornik, w przeciwfazie, przy użyciu falownika. Rys.3 obrazuje tę zasadę działania, pokazując prąd odbiornika, filtra i sieciowy. Widać, że sumując IODBIORNIK + IFILTR uzyskuje się prąd ISIEĆ, który jest sinusoidalny.

Lotnisk i infrastruktury - Przemysł motoryzacyjny - Supermarkety i centra handlowe - papierniczym

Rys. 3 - Zasada działania równoległego filtra aktywnego

 

Roztwór

W urządzeniach do filtrowania stopniowo dodawane są funkcje uzupełniające
w celu dostosowania ich do modyfikacji w instalacjach elektrycznych, które ze
względu na poszerzenie lub zmiany sprzętu mogą wymagać zwiększonego
filtrowania określonych harmonicznych lub zrównoważenia między fazami.
Przydatna jest też często opcja kompensacji energii biernej w tych urządzeniach.

"Prosta interakcja
ekran dotykowy"

 

Jako rozwiązanie wyżej opisanych problemów, CIRCUTOR oferuje nowy filtr aktywny AFQevo. Jego nowa konstrukcja zapewnia następujące korzyści:

 • Jednostkowa zdolność filtrowania prądów 30 A z podziałem na fazy oraz 90 A dla przewodu neutralnego.
 • W przypadku, gdy potrzebna jest większa zdolność filtrowania, system może zostać poszerzony o nawet 100 filtrów aktywnych AFQevo połączonych równolegle.
 • Ograniczona osłona metalowa do montażu naściennego. Łatwa instalacja ze względu na wymiary.
 • System komunikacji zapewniający lepsze zarządzanie energią w instalacji.
 • Podłączenie od strony sieci lub obciążenia w celu większej elastyczności instalacji.
 • Regulacja priorytetu w celu filtrowania harmonicznych, kompensacji energii biernej oraz zrównoważenia faz.
 • Zmniejszenie prądów harmonicznych do 50. rzędu (2500 Hz).
 • Selektywna filtracja określonych harmonicznych. Kompensacja mocy biernej (indukcyjnej/pojemnościowej).
 • Zrównoważenie prądów fazowych. Model 4W pomaga w zmniejszeniu poboru energii w przewodzie neutralnym.

Znaczenie właściwego wyboru

Aby uzyskać optymalne wyniki, należy posiadać filtry takie jak AFQevo o prostym sposobie instalacji i zarządzania. Oto funkcje, które najbardziej ułatwiają obsługę urządzenia:

 • Uruchomienie za pomocą 3 kroków: podłączenie, konfiguracja, aktywacja.
 • Ekran dotykowy umożliwiający szybkie sterowanie
 • Alarmy takie jak błąd konfiguracji, biegunowość, temperatury, rezonans, napięcia, przeciążenie, styczniki, szyna prądu stałego itd.
 

"Pomagają one lepiej
zarządzanie energią"

AFQevo. PODŁĄCZENIE - KONFIGURACJA - AKTYWACJA

Polivalentes: różne konfiguracje i priorytety

Aktywne filtry są AFQevo bardzo wszechstronny, pozwalając różne konfiguracje i tryby Operacja. Wszystko dla zapisać je w obiektach różnych typów i najbardziej różnych sytuacjach.

Polivalentes: różne konfiguracje i priorytety

Zastosowanie guy wielofunkcyjne Aktywne filtry AFQevo cypel i przy obciążeniu.

 

Wnioski

Harmoniczne w sieciach dystrybucji energii elektrycznej są coraz częstszym zjawiskiem, powodując szereg problemów związanych z obniżeniem jakości fali napięciowej, konieczność przewymiarowania instalacji, a także generując znaczne straty dodatkowe. Oprócz przestrzegania norm ograniczających pobór harmonicznych, zaleca się filtrowanie wspomnianych harmonicznych, gdyż dzięki temu można zoptymalizować przekroje kabli, moc przekładników dystrybucyjnych oraz zmniejszyć straty w instalacjach i uniknąć strat w produkcji.

Rozwiązaniem tego problemu jest globalne i racjonalne wykorzystanie filtrów harmonicznych jak filtry aktywne, które stanowią idealny środek zaradczy niewymagający wysokich nakładów finansowych. Koszty filtrów można łatwo zamortyzować dzięki oszczędnościom osiągniętym w wyniku wyeliminowania strat, przedłużeniu żywotności niektórych podzespołów instalacji oraz optymalizacji infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej (kable, kanały kablowe, przekładniki itd.).

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt  

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn.

Projekt Kenia

włącz .

 

Samowystarczalność w samym sercu sawanny

We wrześniu 2015 roku, zespół inżynierów z firmy doradczej specjalizującej się w odnawialnych źródłach energii SULMAG udał się na miejsce lokalizacji projektu ADCAM w Maasai Mara (Kenia) w celu instalacji fotowoltaicznego systemu solarnego z wykorzystaniem mikrosieci. System umożliwia uzyskanie energii elektrycznej w 100% za pomocą technologii energetyki odnawialnej dla potrzeb szkoły "Mara Vision School", internatu dla uczniów oraz obozowiska działającego w ramach turystyki solidarnej, które są zarządzane przez społeczność Masajów.

Szkoła "Mara Vision School", która znajduje się w samym sercu sawanny, została otwarta w 2011 roku i ma za zadanie objęcie edukacją na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej ponad 300 masajskich dzieci. Placówka dysponuje internatem, który zapewnia uczniom pochodzącym z najbardziej odległych miejsc nocleg, pełne utrzymanie oraz udział w zajęciach pozaszkolnych. Szkoła wyróżnia się wysokim poziomem nauczania, dostosowanym do kultury Masajów.

Eco-lodge czyli ekologiczne obozowisko turystyczne oferuje wszelkie wygody niezbędne dla turystów, a jedną z jego zalet jest usytuowanie obok szkoły oraz wsi masajskiej (Manyatta masai), dzięki czemu turyści mają wyjątkową okazję interakcji z lokalną społecznością.


W celu zapewnienia samowystarczalności projektu edukacyjnego w długiej perspektywie, zbudowano obozowisko oparte na turystyce solidarnej, gdzie sami wojownicy masajscy zapoznają zwiedzających ze swoimi zwyczajami, pejzażami, fauną i stylem życia.


Projekt Kenia

Dane dotyczące projektu

Zaprojektowany system elektryczny zasilany fotowoltaiczną energią słoneczną umożliwia zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną istniejących placówek (szkoła, internat i obozowisko), ponieważ w tym rejonie nie istnieje system dystrybucji energii elektrycznej. Dodatkową zaletą oferowanego rozwiązania jest uzyskiwanie energii w 100% z odnawialnych i czystych źródeł.

Jest to scentralizowana instalacja fotowoltaiczna, powszechnie znana jako mikrosieć solarna, która pozwala zoptymalizować zainwestowane środki, dzięki zainstalowaniu pojedynczego punktu wytwarzania energii w celu dalszej dystrybucji za pomocą małej sieci obejmującej punkty poboru.

Takie rozwiązanie zapewnia dostępność wysokiej jakości systemu, odpowiadającego lokalnej sieci elektrycznej, przy zaangażowaniu użytkowników w zarządzanie i racjonalne użytkowanie energii. Szacowany pobór energii wynosi 24 000Wh/dzień, a system został zwymiarowany, aby zapewnić 3 dni autonomii działania.

Mikrosieć solarna została opracowana do:10 kW w modułach solarnych stanowiących pole generatora (40 modułów o mocy 250W), pola akumulatorów OPzV o pojemności 2830Ah ze zdolnością do przechowywania energii.

Rozdzielacze energii firmy CIRCUTOR: Doskonałe rozwiązanie do zarządzania mikrosieciami.

Aby uniknąć nieprawidłowego użytkowania instalacji, w różnych strefach, w których wykorzystuje się energię elektryczną, zainstalowano rozdzielacze energii firmy CIRCUTOR. Dzięki temu użytkownicy wiedzą, jaka ilość energii jest do dyspozycji.

Rozdzielacze energii gwarantują długą żywotność systemu, gdyż umożliwiają skonfigurowanie w sposób niezależny, dla każdej z istniejących linii, maksymalnego, osiągalnego poziomu mocy oraz dziennej całkowitej ilości dostępnej energii. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniu opatentowanemu przez TramaTechnoambiental, o nazwie EDA (Energía Diaria Asegurada - Dzienna zagwarantowana energia).

Zastosowanie rozdzielaczy energii firmy CIRCUTOR sprawia, że system nie przestanie działać z powodu podłączenia zbyt dużej mocy chwilowej i braku rozładowania baterii akumulatorów przez jedną z linii, na skutek nieprawidłowego użytkowania systemu.

Projekt Kenia

Każdy rozdzielacz ma skonfigurowaną moc oraz dzienną zagwarantowaną ilość energii w zależności od potrzeb każdego punktu poboru. Na przykład, każdy namiot w lodge jest wyposażony w rozdzielacz, który informuje użytkownika o dostępnej ilości energii. Za kontrolę i zarządzanie oprogramowaniem odpowiedzialny jest personel lokalny, który został odpowiednio przeszkolony przez SULMAG podczas wdrażania projektu. Pracownicy SULMAG będą w sposób zdalny nadzorować prawidłową eksploatację instalacji oraz będą służyli stałą pomocą ekipie lokalnej.

Konfiguracja i zarządzanie rozdzielaczami energii wykonywane są za pomocą DISPENSER-SOFT, oprogramowania, które pozwala stworzyć obszerną bazę danych obejmującą wszystkich użytkowników oraz wszystkie rozdzielacze mikrosieci. Po utworzeniu i skonfigurowaniu wszystkich rozdzielaczy energii, użytkowników, parametrów energetycznych, taryf itd., oprogramowanie rejestruje wszystkie informacje na kartach RFID.

Korzyści dla projektu i dla społeczności są niezliczone: od utworzenia pracowni komputerowej dla uczniów ADCAM Mara Visión School poprzez wyświetlanie filmów dla najmłodszych oraz doskonałe oświetlenie obozowiska.

Each dispenser is configured with its power and guaranteed daily energy based on the needs of each point of consumption. For example, each tent in the lodge has a dispenser via which the user can find out how much energy they have available. The software is controlled and managed by local personnel, whom SULMAG trained during the implementation of the project. They can connect remotely to supervise proper use and provide ongoing support to the local team.

The dispensers are configured and managed through DISPENSER-SOFT, a software that enables the creation of a large database that contains all the users and dispensers of the microgrid. Once all the dispensers, users, energy parameters, tariffs, etc. have been created and configured, the software stores all the information on RFID cards.

There are countless benefits for the project and the community, from the creation of a computer room for the students of ADCAM Mara Vision school, to the ability to project films for young children and impeccable lighting in the camp.


Dispenser firmy CIRCUTOR to licznik jednofazowy/trójfazowy z funkcją rozdzielacza energii elektrycznej w celu kontrolowania zapotrzebowania na energię elektryczną. Urządzenie spełnia dwie funkcje: kontroluje maksymalną dozwoloną moc oraz reguluje dzienny pobór energii przez użytkowników stale zasilanej mikrosieci. Dzięki wbudowanym czterem trybom pracy, umożliwia maksymalną optymalizację energetyczną mikrosieci. Ponadto pozwala użytkownikowi na inteligentne zarządzanie dostępną w sieciach energią, której wytwarzanie jest ograniczone lub ma charakter pulsacyjny, jak w przypadku źródeł energii odnawialnych. Urządzenie posiada wyłącznik główny, który działa jako element sterujący maksymalną mocą, a także zawiera przekaźnik dodatkowy, który może być używany do podłączania lub odłączania poborów energii o mniejszym znaczeniu.


 

  Więcej informacji: Energie odnawialne
 
  Produkty: Dispenser series
 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Skuteczność a Efektywność

włącz .

 

Często można spotkać osoby, które - poza kontekstem zarządzania energią - mylą te dwa pojęcia lub stosują je jako równoznaczne. Jest to bardzo powszechny błąd, ponieważ gdy mówimy o efektywności energetycznej, odnosimy się do lepszego wykorzystania zasobów energetycznych naszej instalacji w sposób zrównoważony.

Skuteczność możemy zdefiniować jako osiągnięcie jakiegoś celu lub wyniku, przy czym nie jest ważne, czy do osiągnięcia tego celu wykorzystano w lepszy sposób zasoby lub czy osiągnięty wynik wpłynął na procesy produkcyjne.

Natomiast efektywność definiowana jest jako związek między wykorzystanymi zasobami i osiągniętymi wynikami lub celami. Dlatego efektywność uzyskuje się przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów do osiągnięcia danego celu lub w przypadku osiągnięcia lepszych wyników przy wykorzystaniu tej samej ilości zasobów.

"Zatem możemy być skuteczni i nieefektywni lub na odwrót. Ideałem jest bycie skutecznym i efektywnym jednocześnie."

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Zalety inteligentnych sieci

włącz .

 

Definitywne rozwiązanie dotyczące zarządzania sieciami przyszłości

Wprowadzenie

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania inteligentnych liczników w Niemczech, a także w innych krajach Unii Europejskiej, umocniła się pozycja Smart Grids czyli inteligentnych sieci jako definitywnego rozwiązania w dziedzinie zarządzania sieciami przyszłości.

I nikt nie ma wątpliwości co do korzyści, które przynoszą zarówno przedsiębiorstwom energetycznym jak i konsumentowi. A zatem, pojawia się pytanie, które ze wspomnianych korzyści mają największe znaczenie dla krajów Unii Europejskiej?

W niniejszym artykule opisujemy poszczególne zalety inteligentnych sieci, biorąc za punkt odniesienia "Ocenę porównawczą wdrażania inteligentnych liczników w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z energią elektryczną".

Firma CIRCUTOR oferuje kompletną gamę inteligentnych liczników opartych na technologii PLC PRIME, a także koncentratory danych (seria Compact DC) do odczytywania i programowania liczników, zapewniające przesył wszystkich informacji z podłączonych urządzeń do systemu centralnego zarządzania.

Główne zalety opisane we wspomnianym dokumencie to:

Zaoszczędzenie energii poprzez zmniejszenie poboru energii

Jedną z zalet inteligentnych sieci jest dostarczanie informacji o poborze energii zarejestrowanym w dowolnym momencie przez licznik. Dzięki temu, użytkownicy są lepiej poinformowani o rzeczywistym poborze energii. Oprócz tego, bardziej precyzyjne monitorowanie zużycia energii umożliwia dopasowanie zakontraktowanej mocy do rzeczywistych potrzeb każdego konsumenta. Te dwa czynniki sprawiają, że użytkownik rejestruje zmniejszenie poboru i dostosowuje ilość zakontraktowanej mocy do swoich rzeczywistych potrzeb.


Smartgrids oznaczają nową erę w sektorze elektrycznym, a mianowicie przejście ze statycznego zarządzania jednokierunkowego do dynamicznego zarządzania dwukierunkowego. W ten sposób zwiększa się wydajność i oszczędność energii.

 

Smartgrids posiadają zdolność dwukierunkowej wymiany energii oraz informacji, dzięki czemu ułatwią zintegrowanie energii odnawialnych oraz pojazdu elektrycznego. System ten potrafi zdalnie reagować w przypadku problemów w sieci, optymalizując sposób dostarczania energii oraz zmniejszając wpływ na środowisko.

Smartgrids posiadają zdolność dwukierunkowej wymiany energii oraz informacji, dzięki czemu ułatwią zintegrowanie energii odnawialnych oraz pojazdu elektrycznego. System ten potrafi zdalnie reagować w przypadku problemów w sieci, optymalizując sposób dostarczania energii oraz zmniejszając wpływ na środowisko.

 

Lepsza obsługa klienta i dokładniejsze faktury.

Inną ważną zaletą systemów zdalnego zarządzania jest uzyskiwanie dokładniejszych faktur. W ten sposób, fakturuje się rzeczywisty pobór energii w każdym miesiącu, unikając płatności za wartości szacunkowe oraz zmniejszając koszty związane z dawnym systemem ręcznego odczytu liczników. Oprócz możliwości zdalnego dysponowania informacjami dotyczącymi instalacji elektrycznej, łatwiej jest także zdiagnozować problemy, dzięki czemu zostaną one szybciej rozwiązane, a zatem klient zostanie lepiej obsłużony.

W chwili obecnej, klient musi zawiadomić przedsiębiorstwo energetyczne, aby podjęło odpowiednie czynności. Natomiast dzięki zdalnemu zarządzaniu, obowiązek automatycznego informowania administratorów przedsiębiorstwa elektrycznego o jakichkolwiek problemach będzie spoczywał na systemie, co umożliwi udzielenie szybszej pomocy użytkownikom.

Wykrywanie kradzieży energii i strat technicznych

Jaki wpływ na mnie jako klienta ma kradzież energii dokonywana przez inne osoby?

Zgodnie z danymi Krajowej Komisji Rynków i Konkurencji, wartość kradzieży energii elektrycznej osiągnęła w ubiegłym roku wartość 150 milionów €, co odpowiada łącznemu poborowi energii w Sewilli i Walencji. To negatywne zjawisko nie ma żadnego wpływu na przedsiębiorstwa energetyczne, natomiast przekłada się na zwiększenie wartości faktury za energię elektryczną.

Systemy zdalnego zarządzania pozwalają wykryć kradzież energii z dużo większą dokładnością, gdyż urządzenia te nie posiadają części ulegających mechanicznemu zużyciu. Dodatkowo, nowe liczniki z komunikacją PLC PRIME są wyposażone w systemy, które wykrywają otwarcie pokrywy listwy z zaciskami i wysyłają automatyczne zawiadomienie do administratorów sieci, informując ich o możliwym nadużyciu.

Urządzenia działające w oparciu o technologię PLC umożliwiają wykonywanie bilansu energii. System sumuje energię ze wszystkich zainstalowanych liczników i porównuje ją z pomiarem przyrządu sumującego, znajdującego się w głównej części przewodu, aby sprawdzić, czy nie występują straty (lub kradzież) w jakimś punkcie, niezidentyfikowanym przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Compact DC - Koncentrator PLC PRIME firmy CIRCUTOR. Compact DC - Koncentrator PLC PRIME firmy CIRCUTOR. 
Firma CIRCUTOR oferuje kompletną gamę inteligentnych liczników opartych na technologii PLC PRIME, a także koncentratory danych (seria Compact DC) do odczytywania i programowania liczników, zapewniające przesył wszystkich informacji z podłączonych urządzeń do systemu centralnego zarządzania.

Zmniejszenie kosztów bilansowych

Dzięki Smart Grids, uzyskana ilość danych jest dużo większa niż ta uzyskiwana za pomocą systemu odczytu ręcznego. W konsekwencji, w oparciu o techniki analizy danych, można tworzyć dużo bardziej precyzyjne prognozy poboru energii, ponieważ uwzględniają one znacznie więcej zmiennych. 

W związku z tym, przedsiębiorstwa energetyczne mogą lepiej dostosować produkcję energii do jej poboru (bilansów), co pozwala ograniczyć nadwyżki energii.

Wzrost konkurencyjności

Fakt posiadania rzeczywistych danych krzywej obciążenia zachęca sprzedawców energii elektrycznej do dostosowania jej cen w zależności od zapotrzebowania na energię. Posiadanie większej ilości danych pozwala sprzedawcom energii elektrycznej na stworzenie atrakcyjniejszych ofert dla klientów, bardziej dopasowanych do rzeczywistych warunków, a jednocześnie zwiększa konkurencję w tym sektorze ze względu na bardzo zróżnicowane oferty (taryfy godzinowe, pakiety energetyczne…).

Jest to korzystne dla konsumenta, gdyż większa konkurencja na rynku oznacza niższe ceny.

Spłaszczenie krzywej zapotrzebowania na energię (ograniczenie szczytów zapotrzebowania)

Poprzez używanie różnych profili taryfowych, przedsiębiorstwa energetyczne starają się spłaszczyć krzywą dziennego zapotrzebowania na energię, aby przesunąć szczytowe punkty poboru na godziny, w których rejestruje się mniejsze zapotrzebowanie. Pozwala to zoptymalizować wykorzystanie sieci elektrycznej. W ten sposób klient może zdobyć potrzebną wiedzę, dzięki której będzie włączał odbiorniki w porze mniejszego zapotrzebowania na energię, gdy cena jednego kWh jest mniejsza. Tytułem przykładu: klient może zdecydować o zmianie swojego zwyczaju w zakresie konsumpcji energii, włączając pralkę w godzinach doliny obciążenia, nocą, zamiast robić to w porze, gdy cena jednego kWh jest większa, uzyskując w ten sposób korzyści ekonomiczne oraz pomagając przedsiębiorstwu energetycznemu zrównoważyć pobory poprzez zapobieżenie przeciążeniu linii w godzinach szczytu.

Stały, na przestrzeni czasu, pobór energii powoduje, że w celu wytwarzania prądu nie jest konieczne tak częste włączanie i wyłączanie elektrowni, co pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania prądu.

Poprzez używanie różnych profili taryfowych, przedsiębiorstwa energetyczne starająsię spłaszczyć krzywą dziennego zapotrzebowania na energię, aby przesunąćszczytowe punkty poboru na godziny, w których rejestruje się mniejsze zapotrzebowanie.Dzięki temu uzyskuje się optymalizację wykorzystania sieci elektrycznej.

Poprzez używanie różnych profili taryfowych, przedsiębiorstwa energetyczne starają się spłaszczyć krzywą dziennego zapotrzebowania na energię, aby przesunąć szczytowe punkty poboru na godziny, w których rejestruje się mniejsze zapotrzebowanie. Dzięki temu uzyskuje się optymalizację wykorzystania sieci elektrycznej.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Wszystkie wymienione wyżej korzyści powiązane są ze zmniejszonym poborem energii, a w konsekwencji - ze zmniejszeniem emisji CO2. Z tej przyczyny możemy stwierdzić, że inteligentne sieci prowadzą nas do bardziej zrównoważonej przyszłości. Wszystkie te rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ w przyszłości na integrowanie w sieci systemów do ładowania pojazdów elektrycznych. Poza tym, wdrożenie systemów energii odnawialnych jest prostsze, gdy przedsiębiorstwa energetyczne mają lepszą kontrolę nad swoją siecią.

 

Pobierz w formacie PDF pdf es  en  fr  de  pl  pt

 

Kontakt:
t. (+34) 93 745 29 00
 

 


Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Twój dom pod pełną kontrolą

włącz .

 

Uniknij przerw w działaniu urządzeń, które pociągają za sobą wysokie koszty ekonomiczne

Istnieje możliwość zapobiegnięcia niepożądanym konsekwencjom związanym z przerwami w zasilaniu w Twoim domu. Nieoczekiwane przerwy w zasilaniu urządzeń, spowodowane nagłym zadziałaniem wyłącznika różnicowoprądowego w mieszkaniach, mogą spowodować duże koszty ekonomiczne. Urządzenie do ochrony różnicowoprądowej REC 3 firmy CIRCUTOR oferuje idealne rozwiązanie tego problemu, dzięki systemowi wykrywania prądów upływowych oraz automatycznego załączania.

Obecnie, w większości domostw, zazwyczaj znajduje się sprzęt i mienie, w których mogą wystąpić usterki, a co więcej - może dojść do ich kompletnego zniszczenia w przypadku przerwy w zasilaniu energią elektryczną, nawet jeśli trwa ona tylko kilka godzin. Żywność w lodówce, akwaria, baseny, drzwi garażowe, systemy alarmowe lub połączenie internetowe w naszych domach to kilka typowych przykładów. W domkach letniskowych lub w lokalach rzadko odwiedzanych, konsekwencje takich usterek mogą być jeszcze poważniejsze, jeśli przerwa w zasilaniu energią elektryczną przedłuży się do kilku dni lub tygodni. W tych miejscach, przerwa w dostawie energii elektrycznej może spowodować straty i zniszczenia, jeśli przerwy w zasilaniu dotkną takich urządzeń jak automatyczne systemy nawadniające, komory chłodnicze, pompy w basenach lub oświetlenie zewnętrzne.

Co oferuje REC 3 firmy CIRCUTOR?

REC 3 to wyłącznik różnicowoprądowy z załączaniem automatycznym, który umożliwia samodzielne przywrócenie działania instalacji w przypadku nieoczekiwanego zadziałania wyłącznika. Wyłącznik jest wyposażony w system, który po odłączeniu na skutek zadziałania, dokonuje pomiaru w celu sprawdzenia obecności prądów upływowych. W przypadku ich braku, wyłącznik inicjalizuje zazbrojenie, przywracając normalny stan zasilania elektrycznego. Jeśli upływ prądu nadal występuje, REC 3 ponawia 3-krotnie próbę zazbrojenia, po czym zostaje zablokowany i musi być zazbrojony ręcznie. Urządzenie posiada dwie kontrolki LED, które cały czas wskazują jego stan. Dodatkowo, gama produktów REC 3 C posiada dwa styki wyjściowe, które umożliwiają przesyłanie informacji o stanie wyłącznika różnicowego do innych aplikacji. REC 3 jest także bardzo przydatny w trudno dostępnych oraz rozproszonych geograficznie instalacjach, jak np. anteny komunikacyjne lub stacje meteorologiczne, a także w krytycznych punktach procesu produkcyjnego sektora przemysłowego lub usługowego.

Bez wątpienia, wobec zdarzeń, które mogą wywołać nieoczekiwane zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego, jak burze lub inne incydentalne usterki izolacji, REC 3 stanowi idealną ochronę różnicową, która zapewnia przywrócenie zasilania energią elektryczną, zabezpieczając w ten sposób mienie i sprzęt podczas Twojej nieobecności.

 

Więcej informacji:  Wyłącznik różnicowoprądowy z automatycznym ponownym załączeniem. REC3/REC3C series

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów firmy CIRCUTOR, zapisz się na nasz Newsletter.
Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Harmoniczne żłobkowe w systemach wytwarzania prądu elektrycznego

włącz .

 

Wprowadzenie

Technicy i inżynierowie spotykają się dość często z problemami wynikającymi ze złej jakości zasilania prądem elektrycznym, na skutek występowania harmonicznych.

Systemy filtrowania mają za zadanie zmniejszanie i ograniczanie prądu harmonicznego pobieranego przez odbiorniki, lecz co robić, gdy przyczyną złej jakości zasilania prądem elektrycznym jest sam system, który go wytwarza?.

W niniejszym artykule zapoznamy się ze zjawiskiem harmonicznych żłobkowych oraz przeanalizujemy przypadek z rezonansem z tym rodzajem generowanych harmonicznych. 

Harmoniczne żłobkowe

Konstrukcja uzwojenia stojanów obrotowych maszyn elektrycznych zasilanych prądem przemiennym może spowodować pojawienie się składowych harmonicznych napięcia, zwanych "harmonicznymi żłobkowymi".

Występowanie jednolitych żłobków wokół wewnętrznej części stojana powoduje regularne wahania reluktancji oraz strumienia na całej powierzchni stojana, powodując odkształcenie fali napięciowej.

Stojan ze żłobkamiElementy silnika indukcyjnego

Harmoniczne żłobkowe występują w częstotliwościach określonych przez przestrzeń, która się znajduje między sąsiadującymi żłobkami. Rząd składowych jest określany przez wyrażenie:

U żłobek

gdzie:

υżłobek = rząd składowej harmonicznej
S = liczba żłobków w stojanie
P = liczba biegunów w maszynie
M = liczba całkowita, zazwyczaj równa 1, przy której wytwarzają się harmoniczne żłobkowe mniejszej częstotliwości. 

Główne skutki harmonicznych żłobkowych to:

 • Indukowanie harmonicznych napięcia w systemie elektrycznym, powodujących odkształcenie fali napięciowej.
 • Zwiększenie współczynnika zawartości wyższych harmonicznych w napięciu THDU(%)
 • Większa podatność na występowanie rezonansu z bateriami kondensatorów
 • Zmniejszenie wydajności silników (mniejszy moment obrotowy, drgania itd.)
 • Nieprawidłowe działanie czułych urządzeń elektronicznych.

Rezonans spowodowany przez harmoniczne żłobkowe

W tym przykładzie mamy do czynienia z instalacją przemysłową wyposażoną w podwójny system zasilania złożony z generatora 6,5 MW o napięciu 4,16 kV/60Hz oraz zasilania bezpośredniego z sieci elektrycznej poprzez główną sieć elektryczną 69 kV za pomocą przekładnika 9 MVA oraz poprzez podrzędną sieć elektryczną 4,16 kV/60 Hz. Instalacja posiadała system sterowania silnikami (SMC), który był kompensowany za pomocą kondensatora 50 kvar o napięciu 4,16 kV.

Uproszczony schemat systemu elektrycznego i pomiarów elektrycznych

Problemy Problemy

Problemy, które występowały w instalacji:

 • Powtarzające się usterki rozrusznika silnika SMC.
 • Zadziałanie zabezpieczeń i uszkodzenie kondensatorów średniego napięcia.
 • Usterki w systemie nieprzerwanego zasilania UPS w instalacji niskiego napięcia.
 • Uszkodzenia w statecznikach elektronicznych.
 • Fałszywe alarmy dotyczące przegrzania w sprężarkach itd.

Testy Testy

Wykonano 4 różne testy systemu zasilania silnika:

 • Zasilanego z sieci elektrycznej z i bez baterii kondensatorów.
 • Zasilanego z generatora z i bez baterii kondensatorów.

Tabeli 1 podano, jako podsumowanie, główne pomiary parametrów elektrycznych, stwierdzając, że wahania składowych harmonicznych bez baterii (Rys. 1 i 2) lub z (Rys.3 i 4) bateriami kondensatorów są praktycznie takie same i w każdym momencie znajdują się na prawidłowym poziomie.

Tabela 1

Tabela 1

Rys.1-4

Tabeli 2 zostało przedstawione zachowanie systemu zasilanego przez generator 6,5 MW. Widzimy, jak pojawia się widoczny wzrost zawartości wyższych harmonicznych w napięciu po podłączeniu kondensatora 50 kvar. Wzrost głównie występuje w harmonicznej rzędu 37.

Tabela 2

Tabela 2

Rys5-8

Informacje szczegółowe dot. wirnika i stojana generatora.

Jak można zauważyć na rysunkach 6 i 7 (bez kondensatora) oraz 5 i 8 (z kondensatorem), widzimy, że zawartość wyższych harmonicznych przy korzystaniu z generatora jest większa niż przy korzystaniu bezpośrednio z sieci elektrycznej. Można zauważyć, że występują składowe harmoniczne rzędu 5. i 37. o amplitudach pozornie nieistotnych (odpowiednio 1,89% i 1,26%).

Przy działaniu z baterią kondensatorów, występuje rezonans w harmonicznej 37., powodując zwiększenie jej amplitudy do dużych wartości (>3%). Podczas testu wystąpiły usterki, między innymi, fałszywy alarm systemu sterowania kotłem, ponieważ zawartość wyższych harmonicznych napięcia występuje we wszystkich obwodach zasilanych przez generator.

Przyczyną tego rezonansu jest kombinacja parametrów zwarcia w magistrali 4,16 kV, 71230 kVAcc oraz rozmiaru kondensatora 50 kVAr. W rezultacie częstotliwość dostrojenia jest określana przez:

Formula

gdzie:

 n = rząd harmonicznej rezonansowej
Scc = Moc zwarciowa dostępna w punkcie podłączenia baterii kondensatorów
Q = Moc skuteczna baterii kondensatorów

zatem:

Formula

Rys.9

Rys.9

Zauważyliśmy również, że generator jest 4-biegunowy i posiada 72 żłobki w stojanie. W związku z tym, stosując początkowy wzór, dowiadujemy się, że jego harmoniczne żłobkowe najniższego rzędu to 35. i 37., przy czym jednocześnie występuje rezonans w instalacji, pociągający za sobą różne ukryte problemy. (Rys.9)

Ciekawym aspektem tego testu był fakt, że w miarę jak obciążenie spadało do 0, odkształcenie fali napięciowej wzmacniało się w sposób pokazany na rysunku z profilem współczynnika zawartości wyższych harmonicznych w napięciu THD(U)% .

Wnioski

WnioskiW tym przypadku, natychmiastowy środek zaradczy polegał na odłączeniu na stałe kondensatora 50 kVAr, powodując konieczność użycia odstrojonej na 7% baterii kondensatorów z filtrem tłumiącym. Jednak obecność 37. harmonicznej napięcia, będąca problemem związanym bezpośrednio z konstrukcją generatora, nie może zostać wyeliminowana. W konsekwencji, w okresach niskiego obciążenia, wystąpił ten sam fałszywy alarm systemu sterowania kotłem. W związku z tym zasugerowano zasilanie systemu sterowania kotłem za pomocą systemu UPS typu online, w celu wyeliminowania tej składowej z napięcia zasilania.

Na skutek zwiększenia ilości aplikacji z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych oraz energoelektronicznych, których wpływu nie można pomijać, coraz częściej niezbędne okazuje się stosowanie urządzeń kompensacyjnych z filtrami tłumiącymi lub odstrojonymi. 

Wdrożenie systemu monitorowania ułatwia nam diagnostykę, kontrolę i wydajne wykorzystanie energii elektrycznej, a także wykrywanie wszelkich nieprawidłowości występujących w naszej instalacji.

 

Pobierz w formacie pdf PDF: es  en  de  fr  pl  pt

 

Możesz czytać najnowsze informacje w dziale wiadomości
Możesz również śledzić nasze publikacje na kanałach CIRCUTOR Twitter oraz LinkedIn

Więcej artykułów…

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT