UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand

Polityka prywatności

1. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ I OFEROWANYCH USŁUG

CIRCUTOR, SA (zwany dalej, “CIRCUTOR”) jest właścicielem strony internetowej www.circutor.com: witryny internetowej przeznaczonej do oferowania usług informacyjnych dotyczących działalności prowadzonych przez firmę CIRCUTOR.

Witryna www.circutor.com (zwana dalej, “Witryną Internetową”) dostarcza swoim użytkownikom informacji na temat produktów, rozwiązań, usług, nowości i pozostałych istotnych zagadnień dotyczących wcześniej opisanych działań.

W Witrynie Internetowej nie realizuje się transakcji handlowych, a usługi świadczone przez firmę CIRCUTOR poprzez Witrynę Internetową są bezpłatne, z wyjątkiem, gdy w odpowiednim przypadku zostanie określone inaczej.

Firma CIRCUTOR posiada swoją siedzibę pod adresem: Vial Sant Jordi, bez numeru, kod pocztowy: 08232 Viladecavalls (Barcelona) i jest wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, Tom 3814, Księga 3160, Arkusz 39, Karta 40.189, Wpis 2ª i posiada numer identyfikacji podatkowej C.I.F. A-08513178

2. WARUNKI KORZYSTANIA

Korzystanie z Witryny Internetowej uzależnione jest od bezwarunkowego zaakceptowania przez użytkownika wszystkich oraz każdego z warunków znajdujących się w niniejszych Zastrzeżeniach prawnych. Jeśli nie zgadzają się Państwo na którykolwiek warunek określony w niniejszych Zastrzeżeniach prawnych, nie powinni Państwo korzystać z tej Witryny Internetowej.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na mocy postanowień GDPR (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych), firma CIRCUTOR, SA informuje Państwa, że dane osobowe przekazane firmie CIRCUTOR, SA przez użytkownika, zarówno poprzez Witrynę Internetową jak i w każdy inny sposób, zostaną włączone do bazy danych będącej własnością firmy CIRCUTOR, SA, która gwarantuje bezpieczeństwo i poufność wspomnianych danych.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie tej bazy danych jest firma CIRCUTOR, SA, z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, bez numeru, kod pocztowy: 08232 Viladecavalls (Barcelona). Użytkownik może wykonywać swoje prawa do zgłoszenia sprzeciwu, dostępu, korekty i usunięcia swoich danych, zgodnie z postanowieniami artykułów 15 i 16 Ustawy LOPD, wysyłając odpowiedni wniosek pocztą elektroniczną na adres: comunicacion@circutor.com .

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość uzyskania, w zorganizowanym i powszechnie używanym formacie elektronicznym, kopii przetwarzanych danych. Wymieniona osoba może podjąć decyzję o przekazaniu tych danych do innego systemu pod warunkiem, że przekazywane dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

CIRCUTOR, SA gromadzi dane osobowe użytkowników, aby umożliwić świadczenie usług oferowanych w Witrynie Internetowej, opracowanie profili użytkowników z myślą o udoskonaleniu i spersonalizowaniu usług, a także w celach handlowych, reklamowych i szkoleniowych. W przypadku, gdyby zgromadzone dane miały zostać wykorzystane do innych celów niż wymienione powyżej, firma CIRCUTOR, SA poprosi użytkownika o wyraźną zgodę na piśmie.

Firma CIRCUTOR, SA zastosowała niezbędne środki techniczne, aby zagwarantować bezpieczeństwo wspomnianych danych i zapobiec ich modyfikacji, utracie, przetwarzaniu lub dostępowi do nich bez zezwolenia, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia o środkach bezpieczeństwa automatycznych baz danych zawierających dane osobowe, uchwalonego przez Dekret Królewski 994/1999 z dnia 11 czerwca.

CIRCUTOR, SA zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez użytkownika, dlatego - z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo - nie udostępni ani nie odstąpi tych informacji innym osobom bez uprzedniego uzyskania zgody użytkownika na piśmie.

4. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Zawartość Witryny Internetowej jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. CIRCUTOR, SA nie zamierza uzyskiwać danych osób niepełnoletnich. W przypadku uzyskania informacji o istnieniu w bazie danych informacji osobowych o osobie niepełnoletniej, firma CIRCUTOR, SA natychmiast je wykasuje.

5. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA

Wszystkie treści, obrazy, projekty, rysunki, logotypy, marki i wszelkie inne elementy lub znaki wyróżniające, które pojawią się lub mogą pojawić się w przyszłości w Witrynie Internetowej stanowią własność firmy CIRCUTOR, SA. Użytkownik ma obowiązek korzystania z usług Witryny Internetowej, przestrzegając wspomnianych praw własności, przy czym z tytułu korzystania z tych usług nie przysługują mu żadne prawa w odniesieniu do treści Witryny Internetowej.

Wszelka reprodukcja, dystrybucja lub przetwarzanie zawartości Witryny Internetowej bez uzyskania wyraźnego zezwolenia właściciela powyższych, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie własności przemysłowej i intelektualnej.

CIRCUTOR, SA jest wyłącznym właścicielem praw do eksploatacji Witryny Internetowej; z tego względu jakiekolwiek powielanie jej całości lub części musi odbywać się za wyraźnym zezwoleniem firmy CIRCUTOR, SA .

6. LINKI

Witryna Internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych w celu uzupełnienia usług oferowanych użytkownikowi. CIRCUTOR, SA nie jest właścicielem wspomnianych stron internetowych; z tego względu nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani za szkody mogące wyniknąć na skutek korzystania z nich przez użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik Witryny Internetowej wejdzie na wspomniane strony internetowe i uzyska dostęp do oferowanych przez nie usług, CIRCUTOR, SA nie będzie uczestniczył w żadnych relacjach, które mogą zostać nawiązane między użytkownikiem i właścicielami owych stron internetowych lub jakichkolwiek osób trzecich związanych z tymi stronami.

Tym samym, właściciel strony internetowej, w której zamierza się wprowadzić link do Witryny Internetowej, ma obowiązek uzyskać uprzednio zezwolenie firmy CIRCUTOR, SA.

Firma CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych, w których istnieje link do Witryny internetowej, i nie będzie uczestniczyła w żadnych relacjach, które mogą zostać nawiązane między właścicielami wspomnianych stron internetowych i użytkownikami Witryny Internetowej.

7. WYKORZYSTANIE “COOKIES”

Witryna Internetowa wykorzystuje “cookies” w celu umożliwienia spersonalizowania treści strony z korzyścią dla użytkownika. Cookie to plik danych, który zapisuje się na dysku twardym użytkownika i umożliwia rozpoznanie rodzaju używanej przeglądarki lub systemu operacyjnego, a także zainteresowań i preferencji użytkownika.

Użytkownik może skonfigurować swój komputer w taki sposób, aby wyeliminować cookies ze swojego dysku twardego lub aby był informowany o zapisywaniu pliku cookie.

8. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma CIRCUTOR, SA dołożyła wszelkich starań, aby informacja w Witrynie Internetowej była dokładna i aktualna. Jednak CIRCUTOR, SA nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność zawartości Witryny Internetowej. CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Witryny Internetowej i zastrzega sobie prawo do modyfikacji wspomnianej treści w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

W Witrynie Internetowej nie realizuje się żadnego typu transakcji handlowych i żadna z treści Witryny Internetowej nie ma charakteru oferty umownej dla użytkownika. Relacje handlowe między firmą CIRCUTOR, SA i jej klientami są regulowane przez Warunki Ogólne Sprzedaży firmy CIRCUTOR i/lub przez inne warunki ogólne lub szczegółowe umowy. Treści Witryny Internetowej nie przeważają nad warunkami stosunków handlowych między firmą CIRCUTOR, SA i jej klientami, nie mogą również mieć wpływu na politykę handlową przyjętą w którymkolwiek momencie przez CIRCUTOR, SA.

Witryna Internetowa może zawierać oświadczenia subiektywne, wyrażające opinie firmy CIRCUTOR, SA lub osób trzecich na temat przyszłych wydarzeń i, nie mające w związku z tym, charakteru absolutnej pewności. CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za wpływ, jaki mogą mieć wspomniane oświadczenia na użytkownika ani za konsekwencje tychże w odniesieniu do działań lub zaniechania ze strony użytkownika.

CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub usterki działania Witryny Internetowej, zarówno wewnętrzne jak i spowodowane specyfiką i ograniczeniami Internetu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z użytkowania Internetu, włącznie z możliwością przekazania wirusów informatycznych. CIRCUTOR, SA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzerwane działanie usług Witryny Internetowej i nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z przerwania usług. W szczególności, firma CIRCUTOR, SA nie będzie ponosiła odpowiedzialności w sytuacjach zadziałania sił wyższych, jak na przykład, pożarów, strajków i przerw w dostawie energii elektrycznej lub wszelkich innych nieprzewidzianych lub niemożliwych do uniknięcia zdarzeń.

W każdym razie, firma CIRCUTOR, SA będzie ponosiła odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które zostaną przewidziane lub które będą mogły zostać przewidziane w chwili użytkowania Witryny Internetowej przez użytkownika, i które będą stanowiły bezpośrednią i konieczną konsekwencję wykroczenia na skutek poważnego zaniedbania zobowiązań umownych o istotnym zakresie.

Fakt, że Witryna Internetowa opisuje lub przedstawia określone produkty, nie powoduje zobowiązania ze strony firmy CIRCUTOR, SA udostępnienia powyższych dla użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancji opisanych w tym akapicie będzie miało zastosowanie zarówno dla firmy CIRCUTOR, SA jak i dla jej zarządzających, dyrekcji, pracowników i przedstawicieli.

9. PRAWO MAJĄCE ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

Warunki korzystania z Witryny Internetowej zawarte w niniejszych Zastrzeżeniach prawnych, a także relacje między użytkownikiem i firmą CIRCUTOR, SA będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. W celu rozwiązania wszelkich sporów, użytkownik oraz firma CIRCUTOR, SA poddają się w sposób wyraźny właściwości i jurysdykcji sądów w mieście Terrassa, rezygnując w sposób wyraźny z wszelkich innych jurysdykcji, które mogą być dla nich właściwe.

CIRCUTOR, SA

circutor32x32

Kontakt

CIRCUTOR, SA
Vial Sant Jordi s/n, 08232
Viladecavalls (Barcelona) Spain
Tel: (+34) 93 745 29 00
Fax (+34) 93 745 29 14

Wsparcie techniczne

(+34) 93 745 29 19

SAT